Skip to main content
Home » Persontilpasset behandling » Onkologisk Forums rolle for persontilpasset medisin
persontilpasset behandling

Onkologisk Forums rolle for persontilpasset medisin

Foto: Getty Images

Regjeringen lanserte 17.01.23 sin strategi for persontilpasset medisin frem mot 2030. Man skal sikre likeverdig tilgang til persontilpasset medisin innen forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging. Forskning skal integreres og man skal, så langt mulig og i tråd med enkeltindividers integritet og personvern, bruke, analysere, dele og lagre helsedata for å bedre helsetjenestene. Kreftområdet skal være veiviser for andre fagområder og i denne konteksten er faglige møteplasser som Onkologisk Forum essensielle.

Persontilpasset medisin ble et aktuelt begrep i forbindelse med den voldsomme metodeutviklingen spesielt innenfor genetikk tidlig på 2000-tallet. Senere har begrepets innhold blitt betydelig utvidet; først med molekylærbiologi utover genetikk og enda senere også bildedata innen radiologi og nukleærmedisin. Presisjonsstrålebehandling og funksjonell medikamentscreening kan også inkluderes. Datamengdene som genereres er nærmest uforståelig store. Delvis finner man data som er relevante for den enkelte pasient, men man får også mye informasjon som ikke umiddelbart er relevant for enkeltindividet. Samling, lagring og analyse av de enorme datamengdene er en betydelig utfordring. Muligheten for maskinlæring eller kunstig intelligens synes ikke bare å være en mulighet, men en nødvendighet.

Petter Brandal

Styreleder i Onkologisk Forum og forfatter av artikkel

Personell og kompetanse nøkkelord

På kreftområdet er det kanskje InPreD og IMPRESS Norway som har representert det største fremskrittet innen presisjonsmedisin. Med etableringen av disse fikk man på plass etterlengtet genetisk basert presisjonsdiagnostikk, og kombinerte det forbilledlig med terapeutisk utprøving basert på de diagnostiske funnene. En utfordring har vært kapasitet, både på laboratoriesiden og klinisk side. Det første har bedret seg markant ved at flere sentra nå har mulighet til å gjøre InPreD-diagnostikk, samt at kapasiteten per senter har økt. På klinisk side synes det fortsatt å være behov for en kapasitetsøkning, ikke bare relatert til IMPRESS Norway men også til andre kliniske utprøvende studier.

Skal man på kreftfeltet oppnå en kapasitetsøkning for presisjonsmedisin – inkludert utprøvende studier – er personell og kompetanse nøkkelord. Man må ha nok og kvalifisert personell til å få gjort nødvendige dataanalyser og sørge for at enkeltpasienter kan dra nytte av funnene, det være seg forebyggende, diagnostisk, terapeutisk eller som ledd i oppfølging. Helsesektoren må gjennom en profesjonalisering der presisjonsmedisin og resulterende utprøvende diagnostikk/behandling blir regelen. Man må se til at kreftleger og annet personell i kreftomsorgen er oppdatert og samsnakket, og at det er et likeverdig tilbud i hele landet. For å få til dette er man helt avhengig av møteplasser.

Setter presisjonsmedisin på agendaen

Her spiller Onkologisk Forum en sentral rolle; organisasjonens formål er å være en interesseorganisasjon for fagpersoner som arbeider med kreft, fremme multidisiplinæritet og bidra til nettverksbygging. På konferansen Onkologisk Forum som holdes hvert år i november, møtes det norske kreftmiljøet på tvers av spesialiteter og faggrupper. Dette er spesielt viktig i en tid der silotankegangen mellom de forskjellige fagområdene er i ferd med å viskes ut; med presisjonsmedisin utfordres skillelinjene og man kan lære mye av hverandre.

Oppsummert er det ingen tvil om at presisjonsmedisinen er i blomstring og at det kreves en videre teknologisk utvikling med adekvate analyseverktøy. Parallelt med dette må man sørge for å videreutvikle kompetansen til helsepersonell – Onkologisk Forum bidrar som sentral møteplass og setter presisjonsmedisin på agendaen.

Av Petter Brandal, styreleder i Onkologisk Forum

Next article