Home » Muskel og skjelett » Rammer flest og koster mest
Muskel og skjelett

Rammer flest og koster mest

Foto: Getty Images

Muskel- og skjelettsykdom er den sykdomsgruppen som rammer flest og koster mest i Norge. Dette er blant de funnene som Menon Economics har utarbeidet en rapport om.

– Over en million nordmenn har ulike former for muskel- og skjelettsykdom og dette er faktisk den største enkeltårsaken til sykefravær i Norge, sier prosjektleder for rapporten i Menon Economics, Erland Skogli.

Erland Skogli

Prosjektleder for rapporten i Menon Economics

Samfunnskostnadene relatert til muskel- og skjelettsykdommer i 2016 var på over 255 milliarder kroner. Dette inkluderer kostnader til helsetjenester, tap av inntekter til stat og kommune som følge av såkalt «produksjonstap» ved sykefravær og uførhet, samt sykdomsbyrde for den enkelte.

– Noe av det spesielle med muskel- og skjelettsykdom er at det koster så mye utenfor helsevesenet. Utgifter i forbindelse med sykefravær og uførhet er vesentlig høyere enn for alle andre sykdomsgrupper. Det kan virke som om det er vanskelig for myndighetene å se de ulike kostnadene i sammenheng og vurdere investeringer i helsetjenesten opp mot reduserte kostnader på arbeids- og velferdsområdet, fortsetter Skogli.

Lang tid, varierende kvalitet

Rapporten viser at hele 43 prosent av revmatiske pasienter går til fastlegen mer enn seks ganger før de blir henvist videre. Den viser også at det er mangel på kompetanse innen muskel- og skjelettsykdom i både primær- og spesialisthelsetjenesten. Behandlingstilbudet ute i kommunene er underdimensjonert og av svært varierende kvalitet. Det er også stor variasjon mellom fylkene. Trøndelag har eksempelvis 60 prosent flere sykehusinnleggelser per 1000 innbygger enn Oslo har.

Mangelfull samhandling

Både pasienter og helsepersonell trekker videre frem mangelfull samhandling og koordinering i helsetjenesten som en gjennomgående utfordring. Konsekvensene er at helsetilbudet ikke gis i en hensiktsmessig sammenheng og rekkefølge, samt at pasientene selv ender opp med en koordineringsrolle i sitt eget behandlingsforløp

– En god nyhet er at fremtidsutsiktene for pasientene har blitt bedre siden den medisinske utviklingen har gått store skritt fremover blant annet med tanke på diagnoseverktøy og utvikling av bedre biologiske medisiner.

Bedre tiltak

Rapporten fra Menon diskuterer også åtte konkrete tiltak for som reduserer kostnadene knyttet til behandling og som gjør at flere pasienter vil få riktig behandling. Helsedirektoratet har fått i oppdrag av Helse -og omsorgsdepartementet å utarbeide et pakkeforløp for muskel -og skjelettsykdommer. Det vil føre til at flere kan få riktig behandling.

– Det er viktig at disse pakkeforløpene inneholder mer enn en overordnet ambisjon om mer forutsigbarhet og mindre ventetid, understreker Skogli.

– Vi viser i denne rapporten at en kombinasjon av effektive forløp og økt satsing på behandling som fungerer vil kunne bidra til en betydelig reduksjon i de enorme kostnadene som muskel -og skjelettsykdommer medfører for samfunnet i dag, avslutter han.

Les hele rapporten her

Neste artikkel