Skip to main content
Home » Kvinnens helse » Vi trenger mer forskning på kvinners helse
Forskning

Vi trenger mer forskning på kvinners helse

Foto: Unsplash

Mye medisinsk kunnskap bygger i hovedsak på mannen som norm.

En stor del av grunnforskningen, særlig når det gjelder dyreforsøk, gjøres fortsatt kun på hanndyr, og tradisjonelt har sykdommer som i størst grad rammer menn fått mer oppmerksomhet enn sykdommer der kvinner er i flertall. Dermed er det mangelfull kunnskap om sykdommer og lidelser som er mer typisk for kvinner. Kvinner får heller ikke alltid like god diagnostisering og behandling for sykdommer som rammer begge kjønn. Et annet problem er at noen sykdommer er blitt veldig sterkt knyttet til et kjønn, slik at for eksempel brystkreft hos menn og hjerteinfarkt hos kvinner kan gå uoppdaget og ubehandlet over tid.

«1,6millionerklubben – for kvinners helse» ønsker å bidra til å endre dette bildet ved å spre kunnskap og økt forskning på lidelser som rammer kvinner mer enn menn. Vi gjennomfører hyppige seminarer med fokus på kvinners helse, med foredrag av høyt medisinsk faglige medlemmer fra vårt medisinske fagråd, men også andre spesialister på området. Og hvert år deler vi ut «Forskerpriser» til kvinner som har forskningsresultater spesielt på kvinnelidelser.

Visste du at…

– medisinsk forskning i overveiende grad blir gjennomført på menn?
– menn har vært normen også innen medisinsk forskning?
– kvinner har andre symptomer enn menn på hjerte-karsykdom?
– nærmere 40 prosent av kvinner dør av hjerte-karsykdom, ofte fordi symptomene blir feiltolket?
– det bevilges mindre penger til forskning på lidelser som rammer kvinner mer enn menn?
– å være kvinne er farligere enn du tror?

Mangel på kunnskap

Det kan være store forskjeller i sykdomsbildet mellom menn og kvinner, og derfor bør det forskes mer med tanke på kjønnsforskjeller. Stadig vet vi for lite om kvinners helse. Kvinners helse i Norge har først og fremst et positivt fortegn. Kvinner i Norge lever lenger enn de fleste andre kvinner i verden, og lenger enn verdens mannlige befolkning. Mange kvinner i Norge har gode forutsetninger for bra helse, men opplever mer sykdom. Kvinner har mer angst, depresjoner og kroniske lidelser enn menn, og er overrepresentert i statistikken over langtidssykemeldinger og uføretrygd.

Vi mangler rett og slett kunnskap om kvinners helse. Det ser ut til at den medisinske forskningen ikke tar inn over seg viktige kjønnsforskjeller, og det kan få konsekvenser for helsetilbudet til kvinner. Medisinsk forskning om kvinners helse har konsentrert seg om svangerskap og reproduktive organer. Dette er ikke tilstrekkelig da vi ser at hjertesykdom er den vanligste dødsårsaken for norske kvinner i dag. Det er kjønnsforskjeller i både forekomst, risikofaktorer og symptomer. Kvinners symptomer er mer diffuse enn menns, og kan forveksles med at de er slitne, har blitt eldre, eller har fått influensa, viser nyere forskning.

Elisabeth Andreasen, Mona Hartmann, Berit Nordstrand, Grete Corwin, Ingalill Sandal og Gerd Helene Kjos. Foto: privat

Bakgrunn for ønske om en utredning fra Stortinget

Behovet for å styrke innsatsen på områder som angår kvinners helse har sitt utgangspunkt i en erkjent mangel på kjønnsspesifikk kunnskap i medisinsk, sosialfaglig og trygdefaglig praksis. Kvinners livs- og arbeidssituasjon har endret seg gjennom de siste 20 årene. Dette gir mange konsekvenser for livsvilkår, helse og sykdom. Både internasjonalt og nasjonalt er det reist spørsmål om ikke kunnskapen vi har om helse, sykdom og levekår har kjønnsskjevheter, og ved at resultater fra studier om menn ikke sjelden generaliseres til også å gjelde kvinner uten at det finnes vitenskapelige belegg for at dette er riktig. Et overordnet mål må være at tilbud til kvinner og menn skal være likeverdige.

Fakta

– 1,6millionerklubben er en ideell organisasjon med et arbeidende styre uten honorarer.
– 1,6millionerklubben ønsker å spre kunnskap om kvinners helse, og ha mer fokus på forskning på lidelser som rammer kvinner mer enn menn.
– Hjerte-karsykdommer, benskjørhet, leddgikt, brystkreft, migrene, osteoporose, stress og psykisk helse er noen av de viktige temaene vi har fokus på.
– 1,6millionerklubben holder åtte til ti seminarer hvert år, hvor kvinner med høy fagkompetanse holder foredrag. Vi har også seminarer i Arendal og Trondheim.
– Medisinsk fagråd: Vi har tett samarbeid med vårt fagråd, bestående av kvinnelige forskere, professorer, overleger og spesialister, som representerer betydelig bredde innen kvinnehelse.
– 1,6millionerklubben Norge er en søsterorganisasjon til den svenske som ble startet i 1998 av Alexandra Charles.
– I Sverige har de cirka 30 000 medlemmer. I Norge har vi 1200 betalende medlemmer.
– Ambassadøre: Flere kjente norske kvinner er våre ambassadører og de støtter oss i vårt arbeid.
– 1,6millionerklubben finnes også i Danmark, Finnland, Tyskland, Island, Belgia, Russland og Sør Afrika.
– Forskerpriser: 1,6millionerklubben gir ut Forskerpriser hvert år til kvinner som har forskningsresultater på lidelser som rammer kvinner mer enn menn.
– 1,6millionerklubben ønsker å formidle kunnskap om forebygging og ansvar for egen god helse.

Av leder Gerd Helene Kjos og styremedlem Ingalill Sandal, 1,6 millionerklubben

Next article