Skip to main content
Home » Hjernehelse og nevrologiske sykdommer » Invester i en sunn livsstil – reduser risikoen for slag
hjerneslag

Invester i en sunn livsstil – reduser risikoen for slag

Havregrøt
Havregrøt
Ha en sunn livsstil. Kostholdet har betydning, og er en viktig investering. Økt inntak av frukt og grønt er bra. Foto: Unsplash

En god investering på børsen kan gi god avkastning. En riktig investering i sunn livsstil kan gi en enda større gevinst: Redusert risiko for hjerneslag og mange andre sykdommer.

Hvert år kommer Norsk hjerneslagregisters årsrapport. Én av mange interessante oversikter viser de viktigste risikofaktorene for slag registrert ved innleggelse i sykehus: Høyt blodtrykk, høyt kolesterol, atrieflimmer, tidligere hjerneslag, røyking, diabetes, tidligere hjerteinfarkt og tidligere TIA (Transitorisk iskemisk anfall – på folkemunne kalt drypp). Risikoprofilen for pasienter med hjerneslag i Norge har vært tilnærmet uendret gjennom noen år. Oversikten viser at over 80 prosent av alle pasientene med slag hadde én eller flere av nevnte vaskulære (det som har med kar, oftest blodårer, å gjøre) risikofaktorer. Norsk hjerneslagregister understreker at alle faktorene har et forebyggingspotensial.

Med andre ord: Selv om ingen har noen garanti for å ikke få et hjerneslag, kan man selv bidra til å redusere risikoen. Og det du kan gjøre er følgende: Ha en sunn livsstil. Kostholdet har betydning, og er en viktig investering. Økt inntak av frukt og grønt er bra. Fysisk aktivitet er viktig. Selv moderat fysisk aktivitet har gunstig effekt. Du må være fysisk aktiv i minst 30 minutter hver dag, er rådet fra Helsedirektoratet. Stump røyken. Og, om nødvendig, få behandling for høyt blodtrykk, høyt kolesterol, atrieflimmer og diabetes.

Ansvar for egen helse

Hver enkelt har et ansvar for egen helse, og for å ha en livsstil som reduserer risikoen for sykdom. Men også samfunnet har et ansvar. Det er flere «helseministre» i regjeringen. Den som har ansvar for folkehelseområdet, som omfatter blant annet helsefremmende og forebyggende arbeid og ernæring og mattrygghet, har en viktig rolle. Politisk styring, gjennom blant annet røykeloven, har gitt stor helsegevinst. Helsefremmende tiltak bør oppfattes positivt. De nydeligste retter – bare de har riktig innhold – er helsebringende. Frisk luft, om det er i sol eller regn, virker positivt på kropp og sjel. Selv kunst er bra for helsa, konkluderte nylig Verdens helseorganisasjon (WHO) i en omfattende rapport, som styrker også kulturstatsråden som en «helseminister».

På helseområdet snakkes det om pasientforløp. Pasientforløp er den kronologiske håndteringen en pasient får fra første kontakt med helsevesenet til avsluttet behandling. Nå har vi i tillegg, på hjerneslagområdet og stadig flere områder, også fått pakkeforløp. Det er nasjonalt standardisert og normerende pasientforløp for definerte tilstander som skal gi rask utredning og eventuell oppstart av behandling for å unngå unødvendig ventetid. Alt henger sammen med alt, sa tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland. Hun kunne like gjerne sagt det som lege. For hos den som får slag, er forløpet fullt av fallgruver. En av de største er geografiske forskjeller i tilbud. Vi ser det dels innen prehospitale tjenester og akutt behandling, men mest i rehabilitering og oppfølging. Pakkeforløpet skal bidra til å redusere disse forskjellene.

Tommy Skar

Generalsekretær i LHL Hjerneslag

Forebygging essentielt

Hjernen er vårt mest komplekse organ. Den styrer alt. Hjernen er også et fantastisk organ. Gjennom hjernes plastisitet er ikke alt håp ute når skaden inntreffer, for eksempel ved hjerneslag. Hjernen har evne til å endre og tilpasse seg. Men da er det viktig å få både tidlig og riktig rehabilitering og oppfølging.

Om vi forlater begrepet forløp, og heller tar i bruk bildet av en ring, kan det passe godt til budskapet i denne artikkelen. For å redusere risikoen for hjerneslag, og hjerte- og karsykdommer, kan man investere tid og handlinger i en sunn livstil. Har man hatt et slag, starter forebygging for å unngå nye slag. Da er også for eksempel kosthold og kontroll på øvrige risikofaktorer viktig. Og i oppfølgingen, både for å forebygge og å rehabilitere, er fysisk aktivitet av stor betydning. Ringen er på mange måter sluttet: Om du ikke kan styre ditt liv helt og fullt, kan du i alle fall påvirke det gunstig. Det gir en fornuftig risikoprofil, for å avslutte med et økonomisk uttrykk.

Av Tommy Skar, generalsekretær i LHL Hjerneslag

Next article