Home » Folkehelsen » Aktiv med astma – forvent mer
Folkehelsen

Aktiv med astma – forvent mer

Med astma skal man kunne ha en like aktiv hverdag som alle andre. Foto: Getty Images

Astma er en de vanligste kroniske sykdommer i Norge. Forekomsten har økt de siste tiårene. Hvert femte skolebarn har eller har hatt astma.

Frode Jahren

Generalsekretær LHL – Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Med astma skal man kunne ha en like aktiv hverdag som alle andre. En god hverdag med astma er absolutt mulig. Forvent at behandlingen har effekt, ikke godta at du må stå over daglige gjøremål og fysisk aktivitet, må ta ekstra medisiner daglig og sover dårlig fordi du er tung i pusten. Be om ny vurdering av medisineringen og få en behandlingsplan av legen som viser hvilke medisiner du skal ta når og hvordan du selv kan trappe opp og ned avhengig av aktiviteter, infeksjoner og om du har blitt utsatt for utløsende faktorer.

Hvor ble det av astmaskolene?

Ved astma er riktig diagnose og individuelt tilpasset medisin grunnmuren i behandlingen. I dag har vi effektive medisiner som er lette å ta og med langt færre bivirkninger enn tidligere. Det er et mange ulike inhalasjonspreparater på markedet. Medisinene kan tas som spray, pulverinhalasjon eller med forstøver.

Legen som foreskriver medisinen har ansvar for å sikre at det gis opplæring i riktig medisinteknikk. Demonstrasjon og veiledning i riktig teknikk, at medisinen tas riktig og til riktig tid, også i gode perioder uten symptomer, er avgjørende for å ha kontroll over sykdommen.

For noen år tilbake fikk barn og voksne med astma tilbud om astmaskole. Det innebar undervisning av sykepleier om astma, medisiner, fysisk aktivitet og gode leve-med råd. Dette ga økt sykdomsforståelse, god etterlevelse og bedre astmakontroll. I dag etterlyser mange foreldre og voksne astmaoppæring lokalt. Veiledning i bruk av inhalator i apotek er vel og bra, men ikke nok. Oppsøk helsepersonell og pasientorganisasjoner for råd og tips for en bedre hverdag og et bedre liv.

Husk – medisinene er ikke tatt før de er kommet ned i lungene.

Helhet i behandlingen

Medisiner alene er ikke nok. I behandling av astma og allergi snakker man nå i større grad om «adherence» eller etterlevelse og «troskap» til de råd som gis. Det omfatter ikke bare at legemidlet tas som foreskrevet men også hvilke andre faktorer som påvirker helsetilstanden.  God astmabehandling omfatter ikke bare å ta medisiner riktig men også å ta hensyn til hva som forverrer astma og hva som kan gjøre hverdagen lettere. Å unngå utløsende faktorer er minst like viktig.

Unngå det du ikke tåler. Er du allergisk overfor katt hjelper det ikke å behandle astmaen om katten fortsatt bor i samme hus. Luftforurensning og irritanter som parfyme og os fra fyring og stearinlys, kulde og rått vær, tobakksrøyk og infeksjoner er alle faktorer som kan forverre astma.

Vær fysisk aktiv – god form og kondisjon er bra for lungekapasiteten, og øker både toleransen og livskvaliteten. Husk god oppvarming og vurder om du trenger ekstra medisiner før aktivitet. 

Lev med

Luftkvaliteten i Norge har blitt bedre de siste 20 årene. Lokal luftforurensning er likevel en utfordring flere steder, spesielt i storbyene. Luften i mange byer er blitt bedre ved at biltrafikken i bykjernene er redusert. Det er bra for oss alle, og ekstra bra for de med astma, allergi og andre overfølsomhetssykdommer. Ikke minst våre barn. Men luftforurensning handler ikke bare om det som kommer ut av et eksosrør fra bil eller busser. Ifølge miljødirektoratet dør mer enn 1 000 i Norge grunnet svevestøv hvert år. Det må også gjennomføres gode tiltak for å redusere forurensende vedfyring

Biler med piggdekk danner langt mer svevestøv enn biler uten piggdekk. Det kan bli spesielt høye nivåer av veistøv i tørre perioder om vinteren og våren hvor støvet virvles opp. Det må derfor også innføres gode rutiner for feiing av gater for å unngå opphoping og oppvirvling av svevestøv. Skip i havn produserer luftforurensning. For å redusere utslipp fra skip som ligger til kai bør det bygges ut infrastruktur for landstrøm.  

Lokalt er et av de viktigste tiltakene å bygge ut et godt kollektivtilbud, gang og sykkelveier godt adskilt fra sterkt trafikkerte veier, som alternativ for bilkjøring i trange bygater, der det bor mange mennesker. Ikke minst barn, som er spesielt utsatt for luftforurensning.

Lufta er for alle, ikke minst for barn og sårbare mennesker. Derfor bør den være minst mulig forurenset.

Av: Frode Jahren, Generalsekretær LHL – Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Neste artikkel