Skip to main content
Home » Sammen mot kreft » Oslo universitetssykehus Comprehensive Cancer Center
Sponset

Visjon: Oslo universitetssykehus skal være et ledende kreftsenter i Europa

Oslo universitetssykehus (OUS) som Comprehensive Cancer Center (CCC)

Oslo universitetssykehus er akkreditert som helhetlig kreftsenter som ett av 29 sykehus i Europa. Det betyr at sykehuset må tilfredsstille høye kvalitetskrav innenfor alle deler av pasientforløpet og innen kreftforskning. OUS får spesielt anerkjennelse for forskningen og for at all kreftvirksomhet koordineres av et eget driftsstyre. I 2022 ble virksomheten gjennomgått av ekspertpanelet for europeiske kreftsentre som lot seg særlig imponere av satsingen på avansert celleterapi, presisjonsmedisin og kreftforskningsbiobank som vil komme pasienter til gode, og OUS-CCC har gode utsikter for fornyet akkreditering.

Hjemmesykehus

OUS jobber med etableringen av koordinerte pasientforløp og tilbyr også stadig flere kreftpasienter behandling i eget hjem. For eksempel kommer sykepleier hjem til pasienten og kobler på intravenøs behandling. Tilbudet ønskes utvidet fordi det øker livskvaliteten for pasienten og pårørende.

Forskning i fremste linje internasjonalt

Senter for fremragende forskning – Senter for kreftcellereprogrammering (CanCell) er en særlig forskningssatsing på å forstå, tilpasse og endre kreftcellers mekanismer for å finne nye behandlingsmetoder. Senteret har eksistert i 5 år og har allerede markert flere forskningsgjennombrudd. I 2022 startet Senter for avansert celleterapi (ACT), og samme år markerte oppstarten til MATRIX – et senter for klinisk kreftbehandling. I 2023 er OUS-CCC vertskap for nytt senter for fremragende forskning – PRIMA SFF – som skal gjøre fremragende forskning innen immunterapi. Disse sentra vil muliggjøre bruk av banebrytende forskningsbasert behandling. Fra 2024 vil senteret også ha tilbud om protonterapi gjennom nytt stråleterapi-bygg som vil komme pasientene til gode umiddelbart. Ny er også IMPRESS-studien som har vekket stor interesse internasjonalt og legger grunnlaget for persontilpasset behandling ved framtidas sykehus. 

Kreftforskning i tall:

860 vitenskapelige artikler pr år – 650 forskningsårsverk – forskningsbudsjett på 940 millioner – 127 pågående kliniske forskningsstudier

Aktiviteten i Oslo Comprehensive Cancer Center (2022):

Kreft utgjør en fjerdedel av aktiviteten i OUS, og involverer mer enn 5000 ansatte 
29.501 kreftpasienter, herav 11.172 nye kreftpasienter 
Døgnopphold: 76.182 med bruk av 263 senger
Konsultasjoner i poliklinikk: 123.575
Kreftoperasjoner: 6.890
Medikamentelle behandlinger: 41.562
Strålebehandlinger: 6.960 serier
Patologibesvarelser: 66.125
Radiologiske vurderinger: 62.129

Hva er spesielt med OUS som komplett kreftsenter?

  • Alle typer diagnostikk og behandling innen alle krefttyper er samlet med et eget driftsstyre i én institusjon og utføres av kompetente fagpersoner.
  • Kreftregisteret med nasjonale kvalitetsregistre, epidemiologisk forskning og screeningprogram bidrar til forebygging og oversikt over pasienttall og kreftoverlevere over tid.
  • Et stort kreftforskningsmiljø med et Senter for fremragende forskning og to K.G.Jebsen-sentre, driver pasientrettet- og årsaksforklarende forskning med egne enheter for klinisk utprøving, innovasjon og kommersialisering.
  • Tett samarbeid med primærhelsetjenesten i Oslo.
  • Fokus på brukermedvirkning og samarbeid med brukerorganisasjoner.

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, akuttsykehus for store deler av Oslo-området, regionsykehus for innbyggere i Helse Sør-Øst og har en rekke nasjonale oppgaver. Sykehuset er landets største, med over 19.000 årsverk og har et budsjett på over 23 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus står for en stor del av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

Les mer på oslo-universitetssykehus.no

Next article