Home » Sammen mot kreft » Onkologisk Forum setter fokus på protonterapi
Sammen mot kreft

Onkologisk Forum setter fokus på protonterapi

Protonterapi regnes som mer skånsom enn tradisjonell fotonbasert stråle- behandling. Bildet viser forskjellen på stråledose ved fotonbehandling og protonbehandling. Foto: Onkologisk Forum

I 2024/25 blir protonterapi tilgjengelig i Norge. Protonbehandlingen skal gis ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet og Haukeland universitetssykehus.

Det er utarbeidet nasjonale pasientforløp for å sikre forutsigbar henvisning og behandling for pasienter fra alle landets helseregioner. I utgangspunktet skal pasienter fra Helse Nord behandles i Oslo og pasienter fra Helse Midt i Bergen. Onkologisk Forum setter protonterapi på agendaen for å sikre at behandlingsmodaliteten blir likeverdig tilgjengelig for alle norske kreftpasienter.

Petter Brandal

Styreleder, Onkologisk Forum

Åse Bratland

Styremedlem, Onkologisk forum

Gir et bedre behandlingstilbud

Med protonterapi kan man spare friskt vev rundt kreftsvulster for uønsket stråledose mer enn man kan med tradisjonell fotonbasert strålebehandling. Protonterapi regnes derfor som mer skånsom. Norske pasienter har inntil nå fått protonbehandling ved andre kreftsentra i Europa og USA. Ved at Norge nå bygger opp to protonterapienheter vil man kunne gi et bedre og mer helhetlig behandlingstilbud til norske kreftpasienter, samtidig som Norge kan bidra til forskning om protonbehandling og hvilken nytte behandlingen kan ha. Dette er planlagt gjort på flere måter.

Det nasjonale kreftfagmiljøet jobber tverrfaglig for å etablere et samtykkebasert stråle- og protonterapiregister. Registeret vil sikre god kvalitet på behandling og oppfølging, og vil være spesielt viktig for å samle kunnskap om de pasientgruppene hvor protonbehandling anses som standard behandling – typisk gjelder dette barn og utvalgte diagnosegrupper med god prognose og lang forventet levetid.

Skal tilbys kliniske studier

For det store flertallet av pasienter har man ikke samme dokumentasjon for nytten av protonbehandling. Det er derfor et mål at 75 prosent av norske pasienter som får protonterapi skal tilbys inklusjon i kliniske protokoller/studier. En stor andel av den kliniske forskningen vil være multinasjonal og i tett samarbeid med etablerte internasjonale fagmiljøer. Flere slike studier pågår allerede i land i og utenfor Europa, og mange av studiene som vil være aktuelle for norske pasienter er utarbeidet av samarbeidende nasjonale faggrupper i Sverige og Danmark. Andre studier vil være nasjonale, utgående fra de norske faggruppene. Studiene vil være tilgjengelige for pasienter som behandles både i Oslo og Bergen.

Ett eksempel er PRO-GLIO, en klinisk studie for en spesiell type hjernesvulster. PRO-GLIO er en protonstudie utarbeidet av det norske og svenske nevroonkologiske fagmiljøet. Studien åpnet i 2022 og har hittil inkludert 46 norske pasienter. I studien gis protonbehandling ved Skandionkliniken i Sverige i påvente av at protontilbudet etableres i Norge. En annen aktuell studie er PROTECT, en protonstudie for pasienter med kreft i spiserøret. Denne studieprotokollen er utgående fra det danske fagmiljøet og inkluderer pasienter ved flere europeiske protonsentra. I Norge har man startet arbeidet med godkjenning av protokollen, slik at norske pasienter kan inkluderes så snart de to norske protonterapisentrene er oppe og går.   

Et tverrfaglig, nasjonalt møtested

Formålet med Onkologisk Forum er å etablere nettverk og fremme nasjonalt samarbeid for å bidra til et felles mål om et stadig bedre behandlingstilbud til norske kreftpasienter. Onkologisk forum skal være et tverrfaglig, nasjonalt møtested for alle som jobber med kreft – både forskning og behandling. Vi arrangerer et årlig møte som roterer mellom ulike lokalisasjoner rundt omkring i landet. På årets Onkologiske Forum – som arrangeres på Gardermoen i november – er protonbehandling et viktig tema. Flere pågående skandinaviske protonstudier vil bli presentert, samt at man vil få anskueliggjort hvordan protonbehandling ble etablert og implementert i Nederland. Det blir også en oppdatering på status for forberedelsene til oppstart av protonbehandling i Norge.

Av Petter Brandal og Åse Bratland

Neste artikkel