Skip to main content
Home » Psykisk helse » Lavterskeltilbud der bruker møter bruker
Sponset

Folk med sammensatte lidelser innen rus, kriminalitet og psykiatri, trenger sammensatte og individuelt tilpassede tiltak. Det er også viktig å legge en god plan for hva som skal skje etter soning og behandling.

– Det finnes mange gode tilbud og aktører, både offentlige, private og ideelle, men tjenestetilbudet er fragmentert og det mangler et helhetlige tilbud og tjenestedesign basert på brukernes behov. Samarbeidet mellom aktørene kan også bli bedre. Retretten er et supplement til andre tilbud, der vi prøver å sy sammen et helhetlig og praktisk tilbud om recovery for hver og en, sier Morten Nesbakken, daglig leder ved Retretten.

Morten Nesbakken

Daglig leder ved Retretten

Han forteller at det ofte er i overgangene det går galt for personer med rusproblemer. Som når man går fra fengsel eller institusjon og plutselig skal klare seg selv.

Et lavterskel likepersontilbud

Alle som jobber på Retretten har egenerfaring, enten som bruker eller som pårørende.

– Det kan være vanskelig å forstå og etablere tillit uten den egenerfaringen. Vi sitter på en helt unik kompetanse, og klarer som regel å få til en god dialog, sier Nesbakken.

På Retretten kan man møtes, bygge nettverk, dele erfaringer, lufte frustrasjoner, få viktig informasjon og kunnskap om egen situasjon og ikke minst få en god sparringspartner for veien videre. I tillegg bistår Retretten brukerne i møte med systemet, for eksempel med Nav.

Øreakupunktur og yoga

Hver hele time hver dag, kan man få øreakupunktur etter Nada-metoden på Retretten. Dette hjelper erfaringsmessig mot abstinenser, indre uro og søvnproblemer. Back in the ring tilbyr yoga fire dager i uken, og nye tilbud er på gang, som qi gong, og helse og ernæring. Et helsehjørne med sunn mat og drikke og kunnskapsformidling er på trappene. Retretten driver også med kunnskapsformidling gjennom kurs og foredrag.

– Vi er etablert i Oslo og på Romerike, men ønsker å nå flere folk utenfor bygrensene gjennom hybride løsninger, sier Nesbakken.

Fem punkter for gode resultater

Lars Linderoth er spesialist i psykiatri og rus og- avhengighetsmedisin, og styremedlem i Retretten. Han forteller at det er spesielt fem ting som er viktig for å få et godt resultat i behandling og oppfølging av mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer.

Lars Linderoth

Spesialist i psykiatri og rus og- avhengighetsmedisin, og styremedlem i Retretten

1. Familie

– Vi jobber med å utvikle undervisning og familiegrupper for pårørende. Dette finnes ved psykoselidelser og bipolar lidelse, men ikke ved rusavhengighet. Hensikten er å øke kompetansen og forståelsen, sier Linderoth.

2. Nettverk

Mange har et omfattende nettverk i rus- og kriminelle miljøer, men det er viktig å ha et nettverk som ikke trigger tilbakefall.

– I denne gruppen med rus, psykiatri og kriminalitet er det mange som er veldig sosiale. Blir de sittende helt alene uten sosial kontakt, kan veien tilbake til rus bli kort, sier Linderoth.

3. Meningsfull aktivitet – hobby og jobb

– Her kan Retretten bidra med tips og råd, og kanskje være med på intervjuer. Nav gjør også det, men der er systemet litt mindre fleksibelt.

4. Bolig

Dersom personen ikke klarer å fremskaffe bolig selv, skal kommunen gjøre det. Men det holder ikke bare å gi personen tak over hodet. Ikke alle klarer å betale husleien eller kommunisere med styret. Mye av kommunikasjonen foregår nå digitalt. Mange av brukere har ikke råd til eller kunnskap om smarttelefoner og data.

5. Kontinuitet og langvarig kontakt med hjelpeapparatet

– Det er viktig å ha noen som kjenner historien din og som minner deg på fremskritt. En som kjenner deg over tid og som husker på erfaringene. Også i de situasjonene der det er fare for tilbakefall, og som kan minne deg på at dette er en triggersituasjon. Mange opplever at kontaktpersonen i kommunen byttes ut. Retretten kan være med og ha en relasjon over tid, sier Linderoth.

Av Marte Frimand

Next article