Skådalen skole for døvblindfødte i Oslo er en statlig skole drevet av Statped. Skolen gir tilbud på barnehage-, grunnskole- og videregående nivå. Rektor Hanne Lamark opplever at elevene representerer et mangfold og at de har behov for helt individuelle opplegg.

– For mennesker med alvorlig grad av medfødte kombinerte sansetap er det avgjørende å finne alternative måter å kommunisere med omverdenen på. For å utvikle kommunikasjon, brukes kroppslig-taktil tilnærming. De fleste av elevene våre har også en syns- og/eller hørselsrest som utnyttes i kommunikasjonen.

Ingen fasit

Lamark forteller at elevene mottar en-til-en-undervisning, og at alle har en fast kontaktperson.

– Vår tanke er at vi ikke skal lære elevene en forutbestemt måte å kommunisere på. Den kroppslig-taktile uttrykksmåten utvikles ikke av seg selv, det skjer i samspill med andre. Det er viktigere å lytte til eleven enn å få eleven til å lytte til deg.

– Det er viktig å legge merke til og oppdage elevenes spontane egne gester og tegn, så disse kan bygges på og føre til videre språktilegnelse.

Hun forklarer at disse tegnene ofte kan være så små eller diskrete at lærerne sammen med elevenes nettverk studerer videopptak for å analysere uttrykkene og hvordan disse kan tolkes som meningsbærende.

– Dette kan ta lang tid og bygger på tillitt og tålmodighet. Samtidig er det givende når man når en felles forståelse. Små bevegelser kan være store gjennombrudd og kan bli til tegn som eleven kan bruke til å fortelle om noe han/hun tenker på eller er interessert i.
 

Veien videre

Lamark forteller at noen elever etter hvert kan lære seg taktilt tegnspråk og/eller bokstavering med hendene (håndalfabet). Noen går veien om skriftspråk, for eksempel punktskrift (Braille). Haptiske signaler kan brukes for å gi tilleggsinformasjon til eleven.

– Digitale kommunikasjonshjelpemidler er en viktig støtte til å utvikle språk.

Ett eksempel er bruken av «Sarepta» - et skallprogram for PC der læreren selv lager og legger inn undervisningsmateriell tilpasset den enkelte elev. Et annet eksempel er stadig nye app-er som elevene kan bruke på sine nettbrett.

Hun opplever at arbeidet med barn og unge med døvblindhet er både fascinerende og givende.

– Kommunikasjon er noe hverdagslig som vi vanligvis tar for gitt. Dette lukker seg til når verken syn ellers hørsel fungerer som det skal. Da må vi åpne det opp. Når vi åpner det går alt i sakte fart og vi må se på hvert lille tegn med mikroskop før det er ferdig dannet. Da ser vi hvor fantastisk, komplisert og uttrykksfullt det er.

Medfødt døvblindhet – hva er det? 

En person har medfødt døvblindhet når den kombinerte syns- og hørselsnedsettelsen er til stede ved fødselen eller inntrer så tidlig i livet at grunnleggende kommunikasjon ikke er utviklet. Medfødt døvblindhet gjør at kommunikasjon, forståelse av omverden og det å bevege seg fritt omkring som oftest må utvikles gjennom bruk av berørings- og bevegelsessansene.

Taktil kommunikasjon
En type kroppslig kommunikasjon der man bruker hendene for å gi og motta gester, tegn og håndalfabet ved at personen som avleser lar sine hender ligge oppå den andres.


Haptisk kommunikasjon
Dette er signaler som blir gitt til en person ved berøring, gjerne på rygg eller overarm. Signalene beskriver omgivelsene, og dette kan skje i tillegg til annen kommunikasjon som talespråk, tegnspråk eller taktil kommunikasjon.

Kilde: www.sansetap.no

 

Les mer på:

www.dovblindhet.no

www.sansetap.no

www.statped.no