Ifølge Wagner er den største utfordringen med sykdommen at så få leger vet om den.

- Immunsvikt går under begrepet sjeldne sykdommer, hvilket betyr at det er 500 eller færre som er rammet av den i Norge, opplyser Wagner.

- En naturlig følge av dette er at det blir viet lite oppmerksomhet til lidelsen under medisin-studiene og i bransjen generelt. Det er altfor få  helsearbeidere som vet at immunsvikt finnes.

Ifølge Wagner forårsaker uvitenheten rundt immunsvikt alvorlige helsekonsekvenser hos dem som er rammet av lidelsen.

- Hvis kunnskapen om immunsvikt blant leger hadde vært større ville diagnostisering av rammede forekommet på et tidligere tidspunkt enn hva det gjør nå. Per i dag er det 10 til 15 år forsinkelse i diagnostiseringen. De fleste som er rammet går gjennom mange år av livet uten å vite hva som feiler dem. Og når de omsider finner ut av hva som feiler dem, kan sykdommen ha gjort irreversible skader i hele kroppen, spesielt lunger og ledd, med større risiko før spesifikke krefttyper.

– Om sykdommen oppdages i tide, er rask infeksjonsbehandling helt avgjørende, avlsutter hun.