Av Marianne Bie i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), programansvarlig for Hva med oss?

Mange foreldre stiller nettopp dette spørsmålet «Hva med oss?» i en travel hverdag, der omsorgen for barnet med nedsatt funksjonsevne og kontakt med hjelpeapparatet tar mye tid og oppmerksomhet. Ofte blir egne behov og parforholdet det som kommer nederst på prioriteringslisten. Samtidig vet vi at de voksnes parforhold og samarbeid mellom foreldrene har stor betydning for alle barns oppvekst og trygghet, og i særlig grad barn med spesielle behovs trygghet.

Det kan være overveldende å måtte forholde seg til både helsevesen, sykehus og annet hjelpeapparat. Plutselig er man blitt en «offentlig familie» og privatlivets grenser er flyttet. Hjelpere som fysioterapeuter, spesialpedagoger, assistenter og avlastere kommer inn i hjemmet, og man må begrunne søknader med problembeskrivelser av familiesituasjonen. Ofte er hjelpen som gis rettet mot barnet, og foreldre og søsken må finne ut av livet og samlivet så godt de kan på egen hånd. Mange opplever å være alene i å vite hvordan det er å være mor eller far til et barn med en sjelden diagnose, og mange ønsker å kunne dele erfaringer og snakke med andre foreldre i samme situasjon. Derfor tilbys kurset «Hva med oss?» for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne.

Kommunikasjon og gode kommunikasjonsverktøy er et av hovedelementene på kurset. Her gis det trening i både å snakke og å lytte. Et annet viktig tema er livet med et barn med nedsatt funksjonsevne og hvordan finne tid og rom for alle i familien, blant annet søsken. Her gis det god anledning til parsamtaler og gruppesamtaler ledet av erfarne kursledere med familieterapibakgrunn.

På et «Hva med oss?»- eller «Hva med meg?»-kurs treffer man andre foreldre som har barn med nedsatt funksjonsevne. Et hovedmål er at både par og aleneforeldre skal få tid, ro og trygge rammer til å snakke med hverandre om tema i parforhold og familie.

«Hva med oss?» er et nasjonalt tilbud for foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne og kronisk sykdom. Det tilbys parkurs og kurs for aleneforeldre. Mer informasjon om kursene finner du på bufdir.no.