I vårt samfunn har vi fortsatt noen tabuer, og vold og overgrep mot kvinner er ett av dem. Det er slik at dette er det best å tie om og samfunnet har en holdning som gir jentene og kvinnene skyld og skam. Vi kan ikke ha det slik i Norge i dag. Norske Kvinners Sanitetsforening bryter stillheten og setter vold mot kvinner på agendaen. 30. november arrangerer N.K.S. nasjonal konferanse om vold i nære relasjoner. – Målet med konferansen er å sette volden på dagsordenen ut fra et faglig og politisk perspektiv, sier generalsekretær i Norske Kvinners Sanitetsforening, Anne-Karin Nygård. Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten frykt for eller erfaringer med vold. Å bli utsatt for vold i sitt eget hjem, betyr at voldsutøveren er på en arena der kvinner og barn skulle fått respekt, omsorg, tillit og kjærlighet. I Europa er vold i nære relasjoner hovedårsaken til uførhet og dødsfall blant kvinner i aldersgruppen 16–44 år. Det er ingen grunn til å tro at situasjonen er veldig annerledes i Norge.

Det er en grunnleggende menneskerett å leve et liv uten frykt for eller erfaringer med vold.

Høy pris

– I likestillingslandet Norge ser vi at kvinner blir undertrykt, mishandlet og drept fordi de er kvinner. Kvinner blir holdt nede, voldtatt av sine egne ektemenn, opplever uutholdelige smerter og lever et liv i tortur, sier Nygård. - Vold mot kvinner er et stort samfunnsproblem, med store menneskelige og økonomiske kostnader. I de senere årene er det også fremkommet viktig kunnskap om hvilke konsekvenser det har for barna som vokser opp som vitner i et hjem med vold, fortsetter hun. Noen kvinner er ekstra sårbare for å bli utsatt for vold og overgrep. Dette er f.eks. jenter og kvinner med minoritetsbakgrunn, funksjonshemmede og eldre.

Må bekjempe holdninger

Vold og overgrep er noe som kan ramme alle kvinner. Det foregår i alle land og kulturer og skjer i alle samfunn uavhengig av sosial status og utdanning. Gjennom historien har alle samfunn vært bygd på patriarkalske forestillinger om at menn er mer verd enn kvinner og at menn skal ha rett til å bestemme over kvinnene. Dette er forestillinger som i dag bryter radikalt med FNs menneskerettigheter. – Bekjemping av disse holdnin- gene og maktstrukturene er et vesentlig element i forebygging av vold og overgrep mot kvinner. Men handlingene må skje lokalt, der mishandlingen skjer, der folk bor. En forutsetning for å forebygge vold mot kvinner, er at mennene blir med i kampen. Også de ønsker et voldsfritt samfunn. Ingen ønsker at ens egen datter skal bli slått helseløs. ”Ekte menn slår ikke” er et budskap som må ut, presiserer generalsekretæren i N.K.S. – Vi må bryte stillheten og hjelpe kvinner og barn til å kjempe for retten til et liv uten vold, avslutter Anne-Karin Nygård.