– Vi så at vi mistet en del av ungdommene når de fylte 18 år, sier sosialkonsulent Rona E. Andersgaard som var med å opprette tilbudet Unge voksne.

Tanken var at denne gruppen fortsatt skulle få tilbud om blant annet lederstyrt gruppe selv etter at de ble definert som voksne.

– Vi startet tilbudet i 2010. Da vi begynte var det fire - fem som benyttet tilbudet, men etter halvannet år hadde vi kontakt med 53 unike brukere i form av mail eller at de kom fysisk til senteret.

Identitetskrise

Andersgaard forteller at noe av det sterkeste ved å jobbe med denne aldersgruppen er at de går så raskt inn i kjernen for alt det vonde. Dermed oppnår de også raskere endringer.

– Når man er utsatt for overgrep lager man seg ulike overlevelsesstrategier for å klare å stå i smerten og kaoset. Disse strategiene bygger man videre sine erfaringer på, og de blir en naturlig del av den utsattes måte å møte livets utfordringer. Det blir som en autopilot som skrur seg selv på. Disse strategiene som en gang ble til for å overleve mens overgrepene pågikk blir så til senskader når man ikke lenger er i fare for nye overgrep, og man skal forsøke å leve videre.

Nye utfordringer kan oppstå når ungdom flytter hjemmefra og skal stå på egne ben.

– For mange er det et vaklende grunnlag å stå på da deres oppvekst og identitet er bygd opp rundt et bilde for å skjule det de har opplevd. Den første tiden hvor man skal stå på egne ben blir svært vanskelig og kaotisk da mange ikke føler de vet hvem de selv er. Etter så mange år med skuespill og ulike masker mister man tilslutt den sanne seg, sier Andersgaard.

Hjelp til selvhjelp

Støttesenter mot Incest i Oslo bruker en videre definisjon av incest enn hva norsk lov gjør.

– Vi benytter; Incest er seksuelle overgrep begått av noen barnet har et tillitsforhold til, sier Andersgaard.

I tillegg til familie kan dette være f.eks naboer eller trenere. Støttesenteret er en 30 år gammel stiftelse som jobber etter prinsippet «hjelp til selvhjelp».

– Vi tror at evnen til å heles ligger i personen selv. Vårt fokus er at den enkelte har ressurser til å ta kontroll over eget liv.

Tidlig hjelp er best

De fleste som tar kontakt med senteret er i startfasen av å bearbeide historiene sine. Da de endelig tar kontakt er det ofte fordi senskadene er så vanskelige å takle og de kjente strategiene ikke fungerer lenger.  Andre kan ha blitt henvist av lege eller terapeut, eller de har funnet stiftelsen på nettet.

– Erfaringene våre viser at jo tidligere man får hjelp, desto raskere kan man gå videre i livet. Som barn ønsker man at overgrepene bare skal slutte slik at alt kan bli slik det var før, men gjennom å fortelle så har man ingen kontroll på hva som vil skje etterpå. Valget blir derfor for mange å fortsette det livet de kjenner til hvor de har strategier som fungerer, sier Andersgaard.

Føler seg unormale

Tap av kontroll gir utrygghet, og da kan det føles tryggere å leve i sin kjente situasjon.

– Men da er det også vanskeligere å lære seg selv å kjenne. Når man bærer på en så stor hemmelighet skjuler hvem man egentlig er.

Støttesenteret har tilbud til gutter og jenter over 18 år, under 18, partnere og pårørende, samt fagfolk. De eneste de ikke har tilbud til er overgriperne.

– De som tar kontakt med oss får tilbud om for eksempel enesamtaler med en ansatt, eller de kan være med i en selvhjelpsgruppe, sier Andersgaard.