Pasienter med tvangslidelse og deres pårørende har lenge etterlyst bedre hjelp. I Norge skjer det i disse dager en storstilt satsning og 30 behandlingsteam er under oppbygging. Tilbudet gis i pasientens nærområde og dekker både barn, ungdom og voksne.

Det er anslått at rundt én prosent av befolkningen til enhver tid er rammet av en tvangslidelse, og bare i Norge utgjør dette rundt 50 000 personer. Eksempel på tvangsplager er tvangsmessig vasking av kropp og eiendeler, eller sjekking av om dører er låst og kokeplater er slått av - om og om igjen gjennom dagen og ofte også om natten. Vanlig er også ubehagelige og påtrengende tvangstanker, som aldri lar en være i fred. De fleste rammes i ung alder og opplever betydelig funksjonstap og redusert livskvalitet. I tillegg innebærer lidelsen en betydelig belastning for de som står nær og som lever sammen med den som er rammet. Dette gjelder enten det er foreldre, søsken eller ektefelle.

Den gode nyheten

- Mens vi for noen tiår tilbake sto relativt hjelpeløse, er situasjonen i dag dramatisk endret, og det finnes effektiv behandling. Når man tar i bruk de behandlingsmetodene som anbefales av helsemyndighetene og som har god dokumentasjon, opplever et klart flertall av pasientene en betydelig bedring, sier prosjektleder for Nasjonal implementering av behandling av tvangslidelse (OCD), Bjarne Hansen, og tilføyer:

- Behandlingen gjennomføres i løpet av 12 til 15 behandlingssesjoner, og kanskje enda mer gledelig; de gode resultatene gjelder også for barn og unge.

Den dårlige nyheten

Til tross for at behandlingsmetodene har vært kjent siden midten av 60-tallet var tilbudet i Norge, med unntak av noen få fagmiljøer, så godt som ikke-eksisterende. I 2009 viste TV2 en dokumentar som vakte oppsikt: To pasienter som hadde vært invalidisert på grunn av tvangslidelse fikk i løpet av et tre ukers behandlingsopphold nye liv. Etter oppholdet kunne de gå tilbake til en hverdag som friske. Hovedbudskapet var: Det er unødvendig og uverdig at liv skal gå til grunne når det finnes behandling som hjelper.

Politisk vilje

I forlengelsen av TV2-programmet tok det politiske Norge affære. Daværende leder av Stortingets Helse- og omsorgskomite, Bent Høie, tok saken opp i et skriftlig spørsmål til daværende Helseminister, Anne-Grethe Strøm-Erichsen. Han fulgte opp med en interpellasjon i Stortinget, og han inviterte Norsk OCD-forening Ananke, samt sentrale fagpersoner til et møte med Stortingets Helse- og omsorgskomite.

- Som hovedregel gis behandlingen poliklinisk og helst i det miljøet der pasienten vanligvis befinner seg.

Saken ble gjennom dette godt belyst, og det var bred politisk enighet og vilje for å sikre nødvendige endringer. Helseminister Strøm-Erichsen sørget videre for at det i samarbeid mellom brukerforeningen, fagmiljøet, Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene (RHF) ble utarbeidet og iverksatt et på mange måter, unikt arbeid.

Hva gjøres?                                       

Nøkkelen for å sikre tilgjengelig og effektiv behandling ligger i å etablere sterke fagmiljøer. I tråd med rådene fra brukerforeningen og fagmiljøet etableres det nå team med spesialkompetanse på behandling av tvangslidelse (OCD-team) i norske helseforetak. Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT) står for opplæringen av teamene og koordinering av arbeidet. 

- Som hovedregel gis behandlingen poliklinisk og helst i det miljøet der pasienten vanligvis befinner seg, ved at tiltakene også kan finne sted i pasientens hjem, der problemene med tvangssymptomer ofte er størst, eller på skolen eller arbeidsplassen, sier Hansen.

Det er avgjørende at teamene er store nok slik at de ikke blir sårbare for utskiftning av personell. Samtidig er det viktig at behandlerne i teamene får samarbeidet med så mange pasienter med tvangslidelse som mulig, slik at terapeutene får kontinuerlig praksis som gjør at de vedlikeholder og utvikler sin kompetanse. Behandlerne i OCD-teamene deltar i et omfattende opplæringsprogram der flere av de internasjonalt fremste fagpersonene står for undervisningen.

Det er nå etablert 30 team som enten har fullført eller i løpet av 2015 kommer til å fullføre det nasjonale opplæringsprogrammet. Gjennom dette vil alle helseforetak være dekket.

Svært gode resultater

Helse Bergen var først ute med det nye tilbudet, og OCD-teamene der har i en periode på cirka 2,5 år tatt imot snart 600 pasienter til vurdering.

- Bergensteamet har vært først ute med å publisere internasjonalt, og resultatene vekker oppsikt. De er svært gode.

Alle som har hatt en behandlingstrengende lidelse har fått tilbud. Mange har før behandling vært fullstendig invalidiserte – dette gjelder også barn. Behandlingen skreddersys den enkelte, og pasienten får hjelp der de trenger det. Og resultatene?

- Bergensteamet har vært først ute med å publisere internasjonalt, og resultatene vekker oppsikt. De er svært gode, opplyser Hansen.

Mer informasjon om det pågående arbeidet finnes på www.tvangslidelse.no. Det er viktig å støtte arbeidet til Norsk OCD-forening Ananke, og dette kan man gjøre ved å bli medlem i foreningen.