- Recovery handler om folks egne erfaringer med hva som hjelper i forhold til psykisk helse- og rusproblemer og hva som kan bidra til et meningsfullt liv i lokalmiljøet. Recovery-arbeid har fokus for folks ressurser og muligheter, i motsetning til diagnoser og problemer. Å ta tilbake kontrollen over eget liv, ha valgmuligheter og håp er viktig. Recovery foregår med eller uten hjelp fra profesjonelle, sier Marit Borg. Hun er professor ved Fakultet for helsevitenskap ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Professorens erfaring, er at folk som regel vet mye selv hva som skal til for å få det bedre. Det er helt avgjørende at de som skal hjelpe er lydhøre og tror på det folk sier. Mange har opplevd å bli plassert innenfor en diagnostisk kategori. Det er viktig med opplevelser av å mestre og få sjanser til dette.

Breddekunnskap

- Vi ønsker å få frem en breddekunnskap knyttet til ulike personers erfaringer. Vi er både opptatt av fagpersoners erfaringer, folks egne erfaringer og pårørendes erfaringer, sier Borg.

- Vi får mange tilbakemeldinger på at folk synes det er veldig positivt og betydningsfullt å bli spurt om hva som er viktig for dem.

Det er veldig individuelt hva folk trenger for å få det bedre. Det kan handle alt fra familie, jobb, bosted og økonomi, til viktigheten av å føle seg inkludert, kjæreste, venner og kjæledyr.

- Dersom man har helseutfordringer er noen fagmiljøer veldig opptatt av hvor de «sitter». Er det i hjernen? I blodet? Er det genetisk? Men dette handler om at uansett  hva ulike helseproblemer handler om, så skal man leve med det, sier Bengt Karlsson, også professor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold.

Karlsson forteller om erfaringer fra forskningsintervjuer hvor man spør om hva som hjelper og der mange påpeker at dette er første gang noen har spurt dem om hva de tenker selv rundt bedring og mestring.

- Mange opplever at fagfolk bestemmer over dem og hva som skal gjøres for at de skal få det bedre. Vi får mange tilbakemeldinger på at folk synes det er veldig positivt og betydningsfullt å bli spurt om hva som er viktig for dem, sier Karlsson.

Asker kommune

Therese Austrheim Johnsen er prosjektleder ved Recoveryverksteder i Asker kommune. Dette er et samarbeid mellom Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Asker kommune.

Recoveryverkstedene har som hovedmål å arbeide med ulike måter for å støtte folks innsatser med å «komme seg», finne arenaer og muligheter i lokalmiljøet som kan være til hjelp og styrke recoveryorienteringen av tjenestene.  Hun forteller at de har minimum ett hovedverksted i måneden, og ulike gruppeaktiviteter i tillegg.

- På hovedverkstedene, går vi åpent ut og inviterer inn alle som ønsker utvikling og som har interesse for de ulike målområdene og tema. Både innbyggere som sliter med psykiske helse- og rusvansker fagpersoner, forskere og pårørende er velkomne. Her har vi forskjellige tema, som for eksempel arbeid og aktivitet, sosialt nettverk og tjenesteutvikling, sier Johnsen.

Temakafe

Det arrangeres også temakafé annenhver tirsdag, og det har utviklet seg en vennegruppe med utspring fra verkstedet.

- På temakaféen, tar vi opp forskjellige konkrete emner som for eksempel hva det betyr å være aktiv i egen prosess. Andre eksempler kan være, hvordan det er å leve med en trang økonomi. Hva skal jeg si på jobbintervju? Hvordan komme i gang med utdanning?

- Det er viktig å treffe hverandre i andre roller. Recoveryverksteder er arenaer der man kan snakke sammen som mennesker, ikke som «brukere» og fagpersoner.

To grupper har også laget informasjonshefter. Blant annet et hefte til planlegging av møter med NAV og ett hefte med oversikt over møteplasser og aktiviteter i kommunen, som er lagt ut sammen med en oversikt over tjenestetilbudet i spesialisthelsetjenesten. Alle disse er tilgjengelige på hjemmesiden.

- Det er viktig å treffe hverandre i andre roller. Recoveryverksteder er arenaer der man kan snakke sammen som mennesker, ikke som «brukere» og fagpersoner, sier Johnsen.

- Fagpersoner melder om at de får innspill på en ny måte og ser ting annerledes. Som innbygger med ulike utfordringer, føler man at man bidrar med noe kjempeviktig og at man sitter på kunnskap som verdsettes. Det er en viktig annerkjennelse, sier prosjektlederen.