Av: Tasim Karim-Birkeland, Leder Rusfri Oppvekst

De som jobber med barn og unge møter i dag et økende antall unge i vanskelige livssituasjoner. Barnehager og skoler klarer ikke alltid å fange opp disse barna. Med vekt på mer kunnskap om ovenfornevnte temaer mener vi i Rusfri Oppvekst at de voksne som jobber med barn og unge får økt handlingskompetanse og flere barn kan hjelpes tidligere.

Tidlig innsats er viktig for å forebygge problemer i voksen alder. Lærere i barnehage og skole tilbringer mye tid med barna. De kan lære barna sosiale ferdigheter som empati, samarbeid, selvhevdelse, selvkontroll og ansvarlighet. De kan forebygge og endre gjennom å fremme mestring og utvikle sosial kompetanse.

Kunnskap om vold og overgrep

Rusfri Oppvekst sitt prosjekt skal følges av en forskningsgruppe. Det vil bli foretatt studentundersøkelser før, underveis og etter endt utdanning for å se om studentene selv opplever utbytte av disse forelesningene.

1. august 2016 endret Kunnskapsdepartementet rammeplanene. Fremtidige lærere skal gjennom utdanningen få kunnskap om vold og overgrep. De skal kunne fange opp flere barn og ha mer handlingskompetanse. Det er her ikke gitt noen klare retningslinjer på hvordan læringsinstitusjonene skal legge det inn i utdanningsforløpet til studentene.

Forskningsresultatene til dette prosjektet kan gi en pekepinn på om Rusfri Oppvekst sammen med HIB og NLA har utformet en modell på hvordan denne kunnskapen kan implementeres i lærerutdanningene. Om vi ser tydelige forskjeller håpes det at denne modellen kan innføres ved andre institusjoner som tilbyr lærerutdanninger. Uansett er det viktig at studenter i lærerutdanninger får denne kunnskapen.