Selv om færre enn før har tungt fysisk arbeid, avtar ikke omfanget av nakke- og skuldersmerter. Dette medfører først og fremst en stor belastning og store kostnader for den enkelte, men også for samfunnet.

Den gode beskjeden er at dette er det fullt mulig å gjøre noe med! Det er både viktig å forebygge og det er fullt mulig å forebygge. Og det haster med å sette inn tiltak for å hindre at slike plager oppstår.

Arbeidsmiljøloven er en vernelov. Den setter krav til at arbeidstakere skal ha et forsvarlig arbeidsmiljø. Det er arbeidsgivers plikt å legge arbeidet til rette slik at ansatte ikke utvikler helseskader.  

Sett inn tiltak

Det å sette inn tiltak tidlig nok, kan ha avgjørende betydning for å redusere muskel- og skjelettplager gjennom hele arbeidslivet. Både ansatte og arbeidsgivere må ta del i dette arbeidet og samarbeide om gode løsninger, men først og fremst er det altså arbeidsgivers ansvar.

Muskel- og skjelettplager er en fellesbetegnelse for smerter og plager i muskler, sener, ledd eller nerver, og som fører til redusert funksjonsevne. Noen plager kommer på grunn av en skade, mens de fleste utvikles over år –  blant annet gjennom ensidig og lite variert arbeid. Belastning er ikke skadelig i seg selv, men feil- eller overbelastning – altså når kroppens toleransegrenser blir overskredet – er skadelig. At plagen er arbeidsrelatert betyr at jobbforhold på en eller annen måte er knyttet til smertene eller plagene.  

Ofte er årsakene til muskel- og skjelettplager sammensatt. Det er godt dokumentert at både fysiske, organisatoriske og psykososiale risikofaktorer – eller en kombinasjon av disse – har betydning for både nye og langvarige muskel- og skjelettplager. Dette synliggjør hvor viktig det er å ha en helhetlig tilnærming til forebygging av muskel- og skjelettplager, og da er ikke fysiske tiltak nok.

Systematisk HMS-arbeid

Det forebyggende arbeidet bør inngå som en del av det systematiske HMS-arbeidet i virksomheten. Her må arbeidsgiverne se på hele bredden av mulige årsaker og tiltak.

I tillegg til å vurdere risiko og fjerne eller redusere risikoen for den enkelte arbeidstaker, må arbeidsgiver legge arbeidet til rette for å forbygge plager for alle ansatte på arbeidsplassen. Her kan verneombud og fagpersonell være gode støttespillere. Et tips er å organisere arbeidet slik at alle får mer varierte arbeidsoppgaver, for eksempel en blanding av stående og sittende arbeid.

Dersom arbeidstakere likevel får muskel- og skjelettplager, må arbeidsgiver sørge for at det blir gjort nok og riktige tiltak for å løse problemet. Ofte er ikke tiltak på gruppe- eller individnivå alene nok for å få varig helseeffekt. Blant annet må det også jobbes godt og kontinuerlig med å sikre at de overordnede arbeidsbetingelsene på arbeidsplassen og den generelle organiseringen av arbeidet, ikke øker risikoen for muskel- og skjelettplager.

Erfaringer viser dessuten at lederens håndtering av utfordringene er avgjørende for et positivt resultat.

Arbeidstilsynet.no har tips til hvordan muskel- og skjelettplager på arbeidsplassen kan forebygges. Lykke til med arbeidet!