– Det å få en alvorlig skade er en stor belastning for den det gjelder – ikke bare fysisk, men også økonomisk i form av inntektstap og store utgifter, sier advokat Helge Husebye Haug ved Advokatfirmaet Norman & Co ANS.

Haug er en av Norges ledende advokater innen erstatningsrett. I 25 år har han jobbet som advokat for klienter som er rammet av trafikkulykker. Han har sett hvor viktig det er for skadelidte å skaffe seg kyndig og tidlig hjelp.

Kompliserte saker

Tall fra Nasjonal traumeplan viser at om lag en halv million nordmenn skades årlig. Av disse trenger 100 000 sykehusbehandling, og 2500 dør. Hele 70 prosent av de som får varige skader etter trafikkulykker, har skader i muskel- og skjelettsystemet.

Nakkeslengsakene er noe av de aller mest krevende sakene, og hvor selv små krefter kan forårsake betydelig skader. Likevel hevder forsikringsselskapene ofte at kollisjonen ikke har vært kraftig nok til å påføre skade.

– I fjor høst ga Borgarting lagmannsrett en 27-årig kvinne medhold i at nakkeplagene hennes stammet fra en trafikkulykke hun var utsatt for som tolvåring. Bilen hun satt i ble påført en hastighetsendring på mellom 10 og 20 km/t. Dette viser at tilsynelatende små krefter kan forårsake betydelige skader når kraften rammer på en måte kroppen ikke er bygd for å tåle, sier Haug. I dommen het det at smerteproblemet skyldtes at «kroppens normale systemer for å hemme smertesignaler svekkes når smerte blir langvarig». Kvinnen er i dag helt arbeidsufør og har behov for hjelp 24 timer i døgnet.

Søk kyndig juridisk bistand

Sakkyndige leger har vært uenige om diagnosekriteriene ved nakkeslengskader, men ifølge Haug er det i dag allment akseptert at skadene har en organisk forklaring. I noen saker, slik som bløtdelsskader, er det vanskelig for leger å påvise objektive funn og symptomene varierer ofte fra person til person. Legenes diagnostisering er derfor i stor utstrekning basert på skadelidtes egen forklaring.

Advokaten påpeker at det er viktig å konsultere lege så fort som mulig ved symptomdebut, og fortløpende søke helsehjelp for å få skadene behandlet og dokumentert.

– Det er også avgjørende å melde fra til forsikringsselskapet i tide for at man ikke skal miste forsikringsrettigheter og store renteutbetalinger.

I norsk rett er det fire vilkår for å få erstatning for nakkeslengskader. Kollisjonskreftene må ha vært sterke nok til å forårsake skade, plagene må ha oppstått i løpet av de 72 nærmeste timene etter ulykken, symptomene må ha vart over tid, og det må ikke være en annen mer sannsynlig forklaring på plagene.

Sakene er som regel svært kompliserte, både medisinsk og juridisk, og det vil ofte være medisinsk sakkyndige involvert. Det er da sentralt at advokaten forstår betydningen av sakkyndigvurderinger og hvordan man bør forholde seg til disse.

Alle har rett til fri advokathjelp

– En rekke advokater reklamerer med «gratis» advokathjelp etter trafikk- og yrkesskader, men sannheten er at alle som blir skadet i slike ulykker, har krav på å få dekket rimelige og nødvendige advokatutgifter for å fremme sine rettigheter, sier Haug.

Advokatutgiftene dekkes av det forsikringsselskapet som er ansvarlig for ulykken. Hvis saken tas inn for domstolene, vil man også få dekket utgifter til juridisk bistand på en vanlig innboforsikring eller den offentlige ordningen for fri rettshjelp. Den fornuftige skadelidte oppsøker en advokat som har spesialisert seg på fagfeltet personskadeerstatning.

Helge Husebye Haugs tre råd til skadelidte:

  • Skaff deg oversikt over hvilke forsikringsordninger du kan være dekket av.
  • Gå til lege så snart som mulig og få skadene dokumentert og behandlet.
  • Søk kyndig juridisk bistand.