De gode langtidsresultatene etter at over 1500 mennesker har gjennomført rehabilitering, viser bedret funksjonsnivå og livskvalitet, mindre medisinbruk og generelt mindre behov for helsetjenester. Mange kan gjenoppta arbeid, studier og skolegang. De oppmuntrende resultatene gjelder også unge mennesker med sykdommen ME/CFS.

Norge på smertetoppen

Forekomsten av kroniske muskel- og skjelettlidelser er høyere i Norge enn i mange andre europeiske land, og utgjør en hovedårsak til arbeidsuførhet. Forskningsbasert kunnskap og internasjonale anbefalinger vektlegger multidisiplinær helhetlig tilnærming (tverrfaglig rehabilitering) i behandlingen ved kroniske smertetilstander.

Kronisk sykdom - flere lidelser samtidig

Kronisk sykdom og smerter over tid belaster og «stresser» hele mennesket, og gir ringvirkninger i den nærmeste familie. Immunforsvaret svekkes og det er økt fare for å utvikle andre sykdommer, både kroppslig og psykisk. Kronisk sykdom fører til begrensinger i dagliglivet og på jobb, i familieforhold og sosiale relasjoner.

- Brukermedvirkning og aktiv deltakelse gjennom hele behandlingsprosessen er viktig.

Ved kronisk sykdom er sykdomsbildet sammensatt og den enkelte kan ha store medisinske utfordringer. Forebygging, behandling og rehabilitering må gå parallelt. Samhandling med fastlegen som viktigste koordinator og pasienten som aktiv deltager i sin egen rehabiliteringsprosess, er avgjørende for å lykkes.

Dødehavsklinikken

Dødehavsklinikken er et norsk rehabiliteringssenter som drives av Dødehavstiftelsen, en uavhengig non-profit medisinsk organisasjon. Gjennom 12 år er det bygget opp et spesielt behandlingstilbud og opparbeidet betydelig fagkompetanse. Det spesielle rehabiliteringsprogrammet bygger på skolemedisin. Det betyr at alle behandlingsmetodene som benyttes, er vitenskapelig dokumentert og anerkjent.

Klinikken arbeider etter gjeldende norske og internasjonale krav og retningslinjer. Det er et nært samarbeid med helsetjenesten i Norge. Fastleger henviser i økende antall pasienter til rehabilitering ved Dødehavsklinikken.

Hele mennesket - flerfaglig rehabilitering og klimaterapi

Pasienter med kronisk sykdom har ofte flere lidelser samtidig. Sykdomsbildet er sammensatt og det er behov for hjelp fra flere legespesialister og tverrfaglig helseteam. Det handler om helhetlig vurdering og behandling tilpasset den enkeltes behov. Gjennom et intensivt program ivaretas både fysiske og psykiske plager, i tillegg til de psykososiale utfordringene. Medisinsk klimaterapi er en viktig del av behandlingsprogrammet og bidrar til å øke langtidseffekten.

- Flertallet av unge mennesker med ME/CFS kommer tilbake i aktivt liv etter behandling ved Dødehavsklinikken.

Norsk behandlerteam og fagteam med ulike legespesialister arbeider sammen med den enkelte deltager for å sikre individuell tilrettelegging av og personlig veiledning under behandlingsoppholdet. Det tverrfaglige behandlingsprogrammet omfatter blant annet veiledning og trening i avspenning og pusteteknikker, stressmestring og aktiv tilstedeværelse. Fysioterapi og fysisk aktivitet tilpasses den enkeltes behov og kapasitet og skjer under veiledning. Undervisning og kunnskapsformidling er på programmet tre ganger ukentlig. Det legges vekt på sunt kosthold og helsefremmende livsstil. Det samme gjelder livsstyrketrening, med innlæring av kognitive mestringsteknikker, samt individuelle samtaler og deltakelse i smågruppe.

Brukermedvirkning og aktiv deltakelse gjennom hele behandlingsprosessen er viktig. Ved Dødehavsklinikken ”bygges helse” med fokus på den enkeltes ressurser og muligheter med tanke på videre positiv utvikling etter oppholdet ved Dødehavet.

Unik medisinsk klimaterapi

Dødehavet er verdens mest saltrike innsjø og ligger i en ørken 420 meter under havoverflaten, på jordas laveste punkt. Klimaterapien er basert på en kombinasjon av høyt barometertrykk, lav relativ luftfuktighet, høy temperatur, høy konsentrasjon av mineralsalter, svart Dødehavsmud og sollys. Disse faktorer gjør Dødehavs­området unikt i behandlingen av pasienter som lider av en rekke ulike sykdommer.

- Dedikert til flerfaglig rehabilitering og klimaterapi, er formålet å styrke rehabiliteringstilbu­det til norske pasienter.

Det er vitenskapelig dokumentert langtidseffekt ved revmatiske sykdommer, som leddsykdommer, slitasjegikt, fibromyalgi og kronisk muskelsmerter. Behandlingen gir betydelig bedring av smerter og sykelighet hos de fleste pasienter, og noen ganger full tilbakegang av symptomene. For hudsykdommer som psoriasis, atopisk eksem og vitiligo, oppnås de beste langtidsresultater, sammenlignet med andre behandlingsmetoder - og det uten å gi bivirkninger. Flertallet av unge mennesker med ME/CFS kommer tilbake i aktivt liv etter behandling ved Dødehavsklinikken.

Dokumentasjon og forskning

Flere hundre publikasjoner i internasjonale tidsskrift dokumenterer at klimaterapi ved Dødehavet gir langtidseffekt ved en rekke kroniske sykdommer. Det er en sammenheng mellom lave verdier av vitamin D og kroniske muskelsmerter. Klinisk studie av norske pasienter ved Dødehavsklinikken (publisert i internasjonalt legetidsskrift IMAJ i 2011), viste at et tre uker medisinsk klimaterapi ga betydelig økning i blodets vitamin-D nivå og at denne økningen samsvarte med reduksjon av smertenivå og redusert sykdomsgrad.

- Behandlingen ved Dødehavet er uten bivirkninger.

Flere kliniske studier har vist at fellesnevner for sykdommer som behandles med gode langtidsresultater ved Dødehavet, er autoimmunitet. De unike klimatiske faktorene ved Dødehavet, inkludert det spesielle forholdet mellom UVA og UVB -stråling fra sola, påvirker immunsystemet gjennom vitamin D metabolismen.

Dødehavstiftelsen

Stiftelsen er uavhengig, politisk og religiøs nøytral. Gjennom klinisk behandling, forskning og kunnskapsformidling, arbeider stiftelsen for at mennesker til tross for kroniske helseplager kan leve et aktivt liv med god livskvalitet. Dedikert til flerfaglig rehabilitering og klimaterapi, er formålet å styrke rehabiliteringstilbu­det til norske pasienter. Vitenskapelig dokumentasjon og fagkonferanser i tillegg til utdanning og informasjon, er viktige deler av arbeidet. I tillegg til styret, har stiftelsen egen vitenskapelig forskningskomite.

Dødehavskonferansen

Det er stor interesse for den niende legekonferansen ved Dødehavet 23 til 28.november 2015: «Chronic Fatigue, Sun and Immune System at the Dead Sea». Fastleger og spesialister fra hele Norge samles til en ukes fagkonferanse for å lære mer om behandling og rehabilitering ved kroniske sykdommer.

Håp og muligheter

Foreliggende oppfølgingsdata av norske pasienter bekrefter at helhetlig, tverrfaglig rehabilitering kombinert med medisinsk klimaterapi ved Dødehavet, er en verdifull behandlingsmulighet ved flere kroniske lidelser. Behandlingen ved Dødehavet er uten bivirkninger eller skadevirkning. Det handler om å spille på lag med kroppen og naturen, uten bruk av tabletter eller sprøyter. Det handler om å styrke kroppen og sinnets egne helbredende krefter.