Folkesykdommer som hjerte- og karsykdommer og diabetes utgjør nå 50 prosent av årsakene til kronisk nyresykdom. Resterende er i stor grad arvelige sykdommer. Å forebygge disse livsstilssykdommene blir en svært viktig oppgave for helsetjenesten i årene framover. Vi i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte arbeider for at alle disse pasientene skal få det bedre.

Kronisk nyresykdom

De fleste nyresykdommene forekommer i en akutt og en kronisk form. Den akutte sykdommen blir man ofte helt bra av, mens den kroniske dessverre ofte først merkes når nyrefunksjonen er betydelig redusert. Hvert år er det cirka 250 personer som får behandlingstrengende kronisk nyresvikt i Norge.

For de aller fleste medfører kronisk nyresykdom regelmessig oppfølging av spesialisthelsetjenesten, det vil si hos nyreleger ved de fleste større sykehus. Hvis nyresykdommen medfører svikt i nyrenes funksjon med å rense blodet for avfallsstoffer, kan det bli aktuelt med dialysebehandling (behandling med kunstig nyre) og nyretransplantasjon.

Dialysebehandling

For mange er fortsatt dialysebehandling (behandling med kunstig nyre) eneste behandlingsform. Det finnes primært to dialysemetoder; rensing av blodet (hemodialyse), som gjøres på sykehus, og peritonealdialyse (posedialyse), som kan gjøres hjemme.

«Mange har fått et nytt og bedre liv takket være befolkningens store vilje til å donere sine organer når man er død.»

Av en uforklarlig grunn har andelen som får hjemmedialyse ligget svært lavt i Norge, sammenlignet med resten av Vest-Europa. Det er derfor svært gledelig at Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten rett før påske vedtok at andelen pasienter som skal tilbys hjemmedialyse skal være minst 30 prosent. Det vil gi mange dialysepasienter som egner seg for det et bedre liv. Mange kan også være i jobb.

Transplantasjon

Nyretransplantasjon har blitt rutine i dagens moderne medisin. Rikshospitalet utfører alle nyretransplantasjoner i Norge som en del av Nasjonal behandlingstjeneste for organtransplantasjon.

Norge var tidlig ute med å gjennomføre nyretransplantasjoner. Allerede i 1969 ble nyretransplantasjon etablert praksis i Norge. Til nå har det blitt utført over 8000 nyretransplantasjoner ved Rikshospitalet, som gjør det til et av de største transplantasjonssentrene i Europa. I 2015 ble det utført 254 nyretransplantasjoner, 66 levertransplantasjoner og 31 bukspyttkjertel transplantasjoner ved Rikshospitalet.

Organdonasjon

Norge har siden transplantasjonsvirksomheten startet i Norge i 1969, tatt i bruk levende giver av nyre. At et nært familiemedlem gir sin ene nyre, har andre land etter hvert tatt etter Norges gode eksempel.

Mange har fått et nytt og bedre liv takket være befolkningens store vilje til å donere sine organer når man er død. Et målrettet og kontinuerlig arbeid for å få befolkningen til å ta stilling til organdonasjon er viktig og nødvendig for å øke tilgangen på organer til transplantasjon. Vil du lese mer om organdonasjon, besøk www.organdonasjon.no.

Om LNT

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte ble stiftet i 1981. Vi har nå 16 fylkeslag og 3 000 medlemmer over hele landet. Foreningen består av nyresyke, dialysepasienter, nyre-, lever- og bukspyttkjertel transplanteterte. Pårørende som støttemedlemmer er en viktig ressurs for organisasjonen. Vi har også en egen barne- og ungdomsgruppe, LNTBU.

Hvis du vil lese mer om oss eller støtte det arbeidet vi driver for nyresyke og organtransplanterte, gå til våre nettsider www.lnt.no.