Av Simone Kienlin, avd. Samhandling og brukermedvirkning, Helse Sør-Øst RHF / PhD- student, universitetssykehuset i Nord-Norge, og Arne Schatten, generalsekretær Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer

Gjennom samvalg deltar du aktivt i din egen behandling og du kan engasjere deg ut ifra dine premisser i samarbeid med behandlende helsepersonell. At du selv engasjerer deg og deltar aktivt kan gi enda bedre resultat av behandlingen.

Det går en rød tråd fra slagordet ”Pasientens helsetjeneste” til brukermedvirkning når det gjelder helserelaterte beslutninger. "Brukermedvirkning" kan ha litt ulik betydning i ulike settinger. En tilnærming til begrepet er å sikre at du som pasient kan delta aktivt i beslutninger som gjelder din helse. Ofte finnes det flere forskjellige behandlingsalternativer og det er sjelden kun ett valg som er det ”riktige” og som gjelder for alle pasienter.

Ulike alternativer har også ulike fordeler og ulemper, så det riktige valget avhenger av hva som er viktig for deg; hva som er dine preferanser og hvordan du vekter disse i forhold til hverandre. En slik forståelse av pasientens brukermedvirkning kalles på engelsk shared decision making, et begrep som på norsk er oversatt til samvalg (1).

Et samarbeid

Samvalg er en metode for hvordan kommunikasjon mellom helsepersonell og du som pasient kan struktureres slik at dere sammen kan ta informerte valg rundt diagnostikk og behandling. I den Nasjonale helse- og sykehusplanen er samvalg definert som ”et samarbeid mellom pasient og helsepersonell om å komme frem til å ta beslutninger om utredning, behandling og oppfølging, i den grad og på de måter pasienten ønsker.

I samvalg får pasienten støtte til å vurdere behandlingsalternativene, ut fra beste tilgjengelige kunnskap om fordeler og ulemper, og støtte til å utforske egne verdier og preferanser. Målet er å bli enige om, og velge, det alternativet som er mest i tråd med pasientens personlige prioriteringer”. (2)

Vil være involvert

Dilemmaene for deg som pasient eller pårørende florerer: valg mellom forskjellige medikamenter, valg mellom å operere eller ikke, valg som gjelder screening for ulike tilstander. Hverdagen er full av situasjoner der du og helsepersonell må velge mellom ulike alternativer. Det er ikke slik at ”one size fits all”, og behovet for å gi persontilpasset informasjon til pasientene, heller enn generell helseinformasjon, er økende.

Nyere forsking viser at de fleste pasienter både kan og vil involveres i beslutninger om sin egen helse (3). I en forskningsstudie publisert av Baars (4) fullførte 1067 pasienter en spørreundersøkelse om viktigheten av å medvirke i beslutninger. 617 av disse pasientene hadde diagnosen Crohns sykdom og 450 hadde ulcerøs kolitt. Undersøkelsen viste at 81 prosent av pasientene rapportere det som “svært viktig” å være aktivt involvert i medisinske beslutningsprosesser. Samtidig viser mange andre studier at pasienter flest trenger støtte til å utforske og formidle sine egne verdier og preferanser (5), samt at beslutningen som skal tas, tas på et så oppdatert kunnskapsgrunnlag som mulig – noe som er essensielt i samvalg.

Felles elektronisk plattform

Samvalg har i de senere årene blitt etterlyst i flere stortingsmeldinger og anses å være sentralt i det politiske budskapet om å realisere “Pasientens helsetjeneste”. Både et miljø på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) (6) og i Helse Sør-Øst RHF (7) pågår det også arbeid for å lage bedre tekniske løsninger som understøtter samvalg. Disse verktøyene kalles samvalgsverktøy. Samvalgsverktøyene som er utviklet gir ny kraft til begrepet ”brukermedvirkning” ved å tilby en felles elektronisk plattform for deg som pasient, helsepersonell og andre involverte. På denne plattformen kan alle involverte samarbeide om å forbedre behandlingen din.

Samvalgsverktøyene gjør det mulig å kombinere pasientrettighetslovens krav om at pasienter har ”rett til å medvirke ved valg mellom tilgjengelige og forsvarlige undersøkelses- og behandlingsmetoder” (8) med tilgang til det beste, tilgjengelige kunnskapsgrunnlaget. En nylig oppdatert systematisk oversikt viser at pasienter som får tilgang til samvalgsverktøy får økt kunnskap om valgalternativene, føler seg bedre informert og at sine egne preferanser blir tydeligere. Videre kan samvalgsverktøy bidra til økt risikoforståelse og økte realistiske forventinger til behandlingsresultatene, samt bidra til at pasientene i større grad deltar i beslutninger som gjelder egen helse (9).

Samvalg er en rettighet. Benytt deg av denne rettigheten til å medvirke slik at du får den behandlingen som er best egnet for akkurat deg! Snakk med din lege om hva som gir deg best behandling.

  1. Nylenna M. Om samvalg og andre sam-ord. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2015;135( 2).
  2. Helse- og omsorgsdepartementet. Nasjonal helse- og sykehusplan (2016–2019). 2015.
  3. Chewning B, Bylund CL, Shah B, Arora NK, Gueguen JA, Makoul G. Patient preferences for shared decisions: a systematic review. Patient Education and Counseling. 2012;86(1):9-18.
  4. Baars JE, Markus T, Kuipers EJ, van der Woude CJ. Patients' preferences regarding shared decision-making in the treatment of inflammatory bowel disease: results from a patient-empowerment study. Digestion. 2010;81(2):113-9.
  5. Goodyear-Smith F, Buetow S. Power Issues in the Doctor-Patient Relationship. Health Care Analysis. 2001;9(4):449-62.
  6. Direktoratet for ehelse. Prostatakreft lav risiko Helsenorge.no2016 [updated 01.11.2016. Available from: https://helsenorge.no/samvalg/verktoy/prostatakreft-lavrisiko/mitt-valg?
  7. Eiring Ø, Kienlin S, Nytrøen K. Samvalgs‐ og beslutningsstøtte system for langtidsbehandling ved bipolar lidelse. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjensten i folkehelseinstituttet Helse‐ og omsorgsdepartementet; 2015. Report No.: 978-82-8121-983-0.
  8. Pasient- og brukerrettighetsloven. Lov om pasient- og brukerrettigheter LOV-1999-07-02-631999.
  9. Stacey D, Légaré F, Lewis K, Barry M, Bennett C, Eden K, et al. Decision aids for people facing health treatment or screening decisions. . Cochrane Database of Systematic Reviews 2017(4).