Av Kristine Stangenes, lege/PhD-stipendiat ved Barneklinikken på Haukeland sykehus

I den pågående revisjonen av retningslinjene for skolehelsetjenesten er søvn én av syv særlige fokusområder. Årsakene til barns søvnvansker er sammensatte og omfatter biologiske forhold, uheldige vaner og endrede familie- og samfunnsforhold.

Hvorfor er søvn viktig?

Tilstrekkelig og uforstyrret søvn har en positiv innvirkning på barnas livskvalitet, atferd, psykisk helse, intellektuelle utvikling og vekst. Det er spesielt viktig å finne ut hvilke barn som er i risiko for pusterelaterte søvnforstyrrelser da det er holdepunkter for at dette særlig kan føre til svakere intellektuell utvikling.

Utilstrekkelig søvn er sterkt assosiert til «drop-out» fra videregående skole. En tredjedel av elevene i videregående skole fullfører ikke skolegangen. Manglende fullføring får store konsekvenser for den enkelte ungdom og den betydelige andelen som ikke fullfører er også svært bekymringsfullt i et samfunnsperspektiv.

Hvilke type søvnproblemer har barn?

Det er ulike typer søvnproblemer som i tillegg til eller i kombinasjon med uheldige vaner kan gi forstyrret og utilstrekkelig søvn hos barn. Barn kan ha søvnproblemer i form av innsovningsvansker, søvnvansker som følge av pustevansker under søvn, nattlige skrekkanfall, ufullstendig oppvåkning med forvirring, rastløse bein, forsinket søvnfasesyndrom og narkolepsi. Der finnes også andre mindre vanlige søvnforstyrrelser. Noen av søvnforstyrrelsene kan trigges av andre underliggende faktorer. Nattlig skrekkanfall kan for eksempel trigges av en underliggende pustevanske under søvn.

Forekomsten av søvnvansker hos større barn og ungdom har økt jevnt i Norge de siste 30 årene. Det er bekymringsfullt.