Familieklubbene har et tilbud til alle som er berørt av et rusproblem:

  • - De som drikker eller på annen måte ruser seg slik at det blir problemer
  • - De som lever nær mennesker som har et rusproblem; samboere, barn, foreldre, søsken
  • - De som har vært i behandling og trenger ettervern

Familieklubbene i Norge ser på rusproblemet som et adferds- og livsstilsproblem, og med deltakelse i klubben er det et mål å endre livsstilen for å få et bedre liv. Dette gir (mis)brukeren tilbake ansvaret, samtidig som det også gir en vei ut, sammen med de andre som er involvert. Det er viktig at hele familien involveres, fordi et rusproblem oppleves like alvorlig for de nærmeste rundt.

Studier viser også at familieinvolverte tiltak er mer effektive enn ikke-familieinvolverte, også etter endt behandling. Alle familiemedlemmer som deltar i Familieklubbene er der for sin egen del og er likeverdige deltakere i klubben.

Ønske om forandring

Familieklubbene i Norge er et sted hvor det ikke stilles andre krav til deltakerne enn at de ønsker å gjøre noe med sin egen livssituasjon; dette gjelder uansett om du er pårørende eller selv har et problem. Det er heller ingen krav om henvisning fra lege eller andre behandlende instanser.

Medlemskapet dekkes av midler fra Helsedirektoratet og det omfatter hele familien eller en familielignende gruppe som er berørt av rusproblemet. Personer uten familietilknytning kan delta alene eller sammen med en annen slektning, venn m.v. Forskning viser også at tilstedeværelsen av sosial støtte når man vil gjøre noe med rusproblemet øker sjansen for å lykkes.

Lite oppmerksomhet

Rusproblemer rammer mange flere enn den som selv er storforbruker av alkohol eller andre rusmidler, likevel er pårørende en gruppe som ofte får lite oppmerksomhet. De opplever gjerne at egne problemer kommer i skyggen av den rusavhengiges, og de får ofte ikke hjelp før det blir så alvorlig at de fanges opp av barnevern eller NAV. Familiene blir ofte isolerte og har begrenset sosialt nettverk.

I en Familieklubb treffer de derimot andre som har tilsvarende eller lignende problemer og får muligheten til å snakke om dette med noen som virkelig forstår.

Klubben er et tilbud til dem alle om å bearbeide sine problemer, og om hjelp til å løse dem. Den er et sted for å lære mer om årsakene til problemene og hvordan man får det familiære og sosiale samspillet til å fungere bedre. Familieklubben skaper en ramme for åpne samtaler, og ved å få del i historien til andre i samme situasjon, gir det også en større innsikt og trøst.

Bryte negative mønster

Det er et mål å slutte å drikke eller ruse seg på annen måte, men en løsning må også omfatte et godt forhold til de nærmeste, og andre interesser og verdier enn det misbrukstilværelsen hadde. For mange er ikke det største problemet først og fremst å bli rusfri, men å holde seg rusfri! Man må ofte bryte med gamle negative mønstre og nettverk, og skaffe seg nye. For de fleste vil et fellesskap som Familieklubbene være til stor nytte. Her møtes mennesker som er like forskjellige som over alt ellers i samfunnet, men som har mange like erfaringer man kan kjenne seg igjen i. Det at medlemmene står i et gjensidig forhold til hverandre og hjelper hverandre, skaper en gjensidighet som gjør at man også blir en ressurs i stedet for kun å være den som har behov for hjelp.

Diakonhjemmet Høgskole v/Live Fyrand har utført en evaluering av Familieklubbene, hvor alle medlemmene ble intervjuet. Rapporten; ”Familieklubben er vår livsforsikring” viser blant annet følgende resultater:

  • 95 % av misbrukerne og 89 % av de pårørende sier de ønsker å fortsette i klubben
  • 78 % av misbrukerne mener deltakelse i klubben har hatt betydning for et rusfritt liv i dag.
  • 67 % sier de har fått en ”mye bedre” eller ”svært mye bedre” livssituasjon etter at de begynte i klubben
  • 90 % av misbrukerne og 83 % av de pårørende sier at det er viktig at familiemedlemmer deltar i klubben

Høres dette ut som noe du og din familie kan ha nytte av? Da er du velkommen til å ta kontakt med oss – helt uforpliktende – på postmaster@familieklubb.no eller telefon 416 87 171. Du kan også lese mer om oss på www.familieklubb.no