Av: Lisbet Rugtvedt, generalsekretær, Nasjonalforeningen for folkehelsen

Sykdommene har mange av de samme risikofaktorene, og kan forebygges med de samme tiltakene. Myndighetenes overordnede mål er å redusere tidlig død som følge av disse sykdommene med 25 prosent innen 2025.

Det er bred enighet om målene for folkehelsepolitikken her til lands: Norge skal være blant de tre landene i verden som har høyest levealder, befolkningene skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale helseforskjeller, og vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen.

Om vi går noen tiår tilbake var hjerte- og karsykdommene årsak til nesten halvparten av alle dødsfall i Norge. Nå er vi nede i knapt 30 prosent. Dette viser at det nytter å forebygge og det nytter å forske for å finne bedre behandling.

Kroppen vår er skapt for å være i bevegelse, og svekkes hvis vi ikke bruker den nok. En aktiv livsstil er derfor bra for helsa, uansett alder og selv om du allerede har en sykdom. I tillegg til å redusere risikoen for å bli syk, kan jevnlig mosjon ha positive effekter for både humør, energinivå og livskvalitet. Et sunt kosthold, mindre stress og en røykfri hverdag er også bra for helsa.

Saken fortsetter under bildet.

Foto: Frida Bringslimark

Foto: Frida Bringslimark

Hele 20 prosent av barna i Norge i alderen 6-15 år er overvektige, og mellom 80 og 100 prosent fortsetter å være overvektige i voksen alder. Helsedirektoratet la nylig fram en rapport om hvor mange voksne i Norge som oppfyller anbefalingene for fysisk aktivitet i befolkningen. Rapporten viser at to tredjedeler av voksne er så lite aktive at vi kan forvente å få helseproblemer i framtida, og at unge voksne blir mer og mer stillesittende.

Unge norske menn er nå sannsynligvis mindre aktive enn unge amerikanske menn. Mange av dem som skal utgjøre arbeidsstokken når eldrebølgen slår inn, har en livsstil som øker risikoen for blant annet hjerte- og karsykdom. Dermed kan vi komme i en situasjon hvor vi både får økning i antall eldre som trenger pleie og omsorg og en økning av folk som blir uføre før de når pensjonsalder. Det vil bli en svært dårlig kombinasjon.

Gode vaner dannes tidlig, og får betydning for helsa hele livet. Det å forebygge sykdom er ikke bare noe den enkelte av oss har ansvar for. Vi må få på plass gode strategier og befolkningsrettede tiltak for å sikre morgendagens voksne og eldre god helse. Da kan vi få uføretallene ned, og gi flere eldre flere friske leveår. En nøkkel til dette er å redusere stillesittingen og få flere til å oppfylle anbefalingene for daglig fysisk aktivitet.

Dette er en sak som må settes enda tydeligere på den politiske dagsorden. Vi mener stat og kommuner bør sørge for en time daglig fysisk aktivitet i skolen og gratis frukt og grønt til alle elever i grunnskolen. Trygge gang- og sykkelveier, og tilrettelagte tilbud om fysisk aktivitet for eldre, er viktig for å sikre mulighetene til en aktiv livsstil.

Gevinstene av gode levevaner er store – uansett alder! Det er aldri for sent å begynne. Ved å leve et sunt og aktivt liv, kan risikoen for sykdom reduseres betraktelig.