Hjernesykdommer rammer over en av tre og angår oss alle. God hjernehelse er sentralt for alle i et livsløpsperspektiv. Når hjernen rammes av sykdom får det store konsekvenser for den enkelte og de som er rundt. Livet kan endres dramatisk. Det kan bli vanskelig å arbeide, styre kroppen eller snakke. Det kan bli annerledes å omgås andre mennesker. Hjernehelsestrategien handler om forebygging og behandling av hjernesykdom og hvordan vi best kan mestre å leve med sykdom.

Hjernehelsestrategien har fire hovedmål:

  1. God hjernehelse hele livet – forebygging og livskvalitet
  2. Et mer brukerorientert helse- og omsorgstilbud, og bedre ivaretakelse av pårørende
  3. Gode forløp – fra symptom til diagnose, behandling, habilitering og rehabilitering
  4. God kunnskap og kvalitet gjennom forskning og innovasjon

Det skal satses ytterligere på forskning, og det skal jobbes med å få på plass et mer brukerorientert behandlingstilbud. Helsedirektoratet skal nå utarbeide en detaljert plan som redegjør for konkrete tiltak.

Rammer bredt

Hjernehelse er et nytt begrep i norsk sammenheng, og handler om alt fra å utvikle og bevare frisk hjerne, alt fra akutte sykdommer eller skader med følgetilstander, til medfødte eller ervervede kroniske sykdommer, nevrologiske og psykiatriske sykdommer. Hjernesykdommer er både folkesykdommer og sjeldne sykdommer. Hjernesykdommer rammer bredt og i alle stadier i livet. Hjernesykdommene er den vanligste årsaken til uførhet og den nest vanligste til dødelighet. Mestring og livskvalitet er helt avgjørende når man har en kronisk sykdom. Mange av de som rammes, må leve med sin hjernesykdom store deler av livet – det kan for eksempel være migrene, depresjon, angst, hjerneslag, MS, epilepsi, schizofreni, Parkinsons sykdom, demens eller noen andre av de flere tusen ulike hjernesykdommene.

Må iverksette tiltak

Strategiplanen skisserer mange gode tiltak, men har ingen øremerkede midler. Derfor er det avgjørende nå at det lages en handlingsplan, og at det iverksettes konkrete tiltak som kommer den enkelte til gode. Samfunnet har mye å vinne på å forebygge hjernesykdommer og gi et bedre helsetilbud til de som er rammet. Det trengs bedre organisering og styrking av kompetansen i både spesialist- og primærhelsetjenesten innen hjernehelse. Både akuttberedskapen og kronikeroppfølgingen trenger forbedringer. Både habilitering og rehabilitering trenger en styrking slik at de som trenger hjelp får det.

Det trengs store løft og mye er på vei, blant annet ParkinsonNett ved Parkinsons sykdom, pakkeforløp for hjerneslag, HuntingtonNett og ny nasjonal retningslinje for hodepine. Det jobbes for å bedre organiseringen innen flere felt. Det tar tid før store ting skjer. Hjernerådet og Norsk nevrologisk forening deltar aktivt i mange av disse prosessene og følger opp at dette feltet får den utviklingen som så sårt trengs.