Om Arcon Norway as

Arcon Norway har importert Femarelle til Norge i 15 år og produktene brukes daglig av flere tusen norske kvinner. Femarelle er tilgjengelig i Boots apotek, VITA, helsekostkjeder og forskjellige nettbutikker.

Vil du vite mer? Kontakt Johnny Hamre, daglig leder hos Arcon Norway as, på johnny@arcon-norway.no eller på telefon: 37 00 35 35.

Det vil vekke oppsikt at presidenten i gynekologforeningen anbefaler sine kolleger å ta i bruk et plantebasert kosttilskudd som førstelinje­behandling mot overgangsplager. Bakgrunnen for at professoren anbefaler en løsning som er radikalt anner­ledes enn den som er brukt hittil, er selvsagt all usikkerheten som er forbundet med østrogen­medisin. Frykten for blant annet brystkreft har ført til at svært mange kvinner velger å gå ubehandlet gjen­nom overgangs­alderen og å takle problemene på egen­hånd – med alle plager og ubehag det medfører. Det er neppe tilfeldig at Genazzani kommer med anbefalingen på den internasjonale dagen for overgangsalder?

Påvirker livskvaliteten

Genazzani er først og fremst opptatt av kvinners livskvalitet og begrunner paradigmeskiftet på denne måten: «[...] la oss tilby kvinner en førstelinjebehandling, en behandling som har et viten­skape­lig fundament som vi føler oss komfortable med å anbefale, noe som gir den nødvendige effekten ved å målrette østrogen­resep­torene, samtidig som risikoen minimeres. Med slike tera­peutiske muligheter vil vi kunne bringe kvinner tilbake til våre klinikker, støtte dem og tilby dem lang­siktig behandling, og dermed få en sunnere aldrende kvinnelig befolkning.»

«Overgangsalderen er forbundet med store forandringer i det endokrine systemet. Disse forandring­ene har stor innvirkning på flere funksjoner i hele den kvinnelige organismen. Det tilhører vår rolle som gynekologer og endokrine spesialister å behandle ubehagene og problemene som kommer, siden de fører til en dramatisk reduksjon av livskvaliteten til våre pasienter og øker forekomsten av postmenopausale sykdommer. I østrogenreseptorene som ikke lenger blir stimulert, ligger kjernen til hormonforandringene; i hjernen, i skjelettet, i huden og i det reproduktive systemet. Uten østrogen forårsaker disse reseptorene en kjede av hendelser som har stor innvirkning på kvinners livs­kvalitet», sier Genazzani.

- Vi har et ansvar

Han fortsetter: «Tre aspekter må håndteres for å gi maksimal støtte til pasientene våre. Først er det diagnosen, noe vi er dyktige til. Dernest, den psykologiske tilstanden til kvinnen – noe som er mer komplisert, men her lig­ger essensen til en vellykket behandling og mulighetene til å indi­vi­du­ali­sere behandling og imøtekomme pasi­entens behov. Sist, men ikke minst, øke kvinnenes bevis­st­het om symptomene og tilstandene i den innled­ende fasen til overgangsalderen (premenopause), omkring menopausen og i årene som følger (postmeno­pause).»

Genazzani utfordrer sine kolleger: «Siden det er vi som har spisskompetansen i dette feltet, må vi som leger være spesielt lydhøre overfor våre pasienter. Kroppens egen østrogenproduksjon gir liv og vitalitet, men når østro­gennivåene synker, står kvinnene overfor en ny virkelighet. For å sikre at vi har en positiv innvirkning på deres liv, må vi sørge for at de oppsøker oss og kan gå videre i denne livsfasen med en behandling som både de og vi kan føle oss trygge på.»

Trygghet

Genazzanis nye anbefaling bygger blant annet på nærmere 20 publiserte studier fra forskere i flere land, inklu­dert en studie han selv har hatt ansvar for: «Ser man på de tilgjengelige behandlings­form­ene, har DT56a, en ikke-hormonell plantebasert terapi, vist å ha samme gode effekt som hormon­behandling (HT). I en sammen­likningsstudie har vi sett at DT56a har en tilsvarende inn­virkning på det nevroendokrine systemet i hjernen, og øker nivåene av endorfin og allopregnanolon, som ligner effekten av østro­gen. I tillegg har DT56a vist å øke BMD gjennom ny bendannelse og å lindre vaginal tørrhet.»

Utover de veldokumenterte, positive effektene, er selvsagt tryggheten og den manglende risiko for kvinnene som bruker DT56a en viktig og avgjørende faktor for professoren/forskeren: «Selv om effektene var lik HT, ble det observert en stor forskjell i alle studiene, effekten var selektiv og målrettet, påvirket ikke bryst- eller livmorvev, og DT56a hadde heller ingen effekt på koagulasjon, selv hos trombofile kvinner.»

Langtidsbruk er ikke bra

Én av de mange innvendingene mot østrogenterapi har vært risikoøkningen ved langtidsbruk – for risikoen for brystkreft er økende over tid, og slik bruk anbefales ikke. Mens det er antatt at tre til fem års terapi er greit, er den gjennomsnittlige brukstiden blant norske kvinner imidlertid nær­mere ti år. Hos noen kvinner varer plagene hele livet, og en norsk studie har funnet at 16 prosent av kvin­nene over 80 år fremdeles bruker østrogen.

Dette er langt fra ønskelig, siden høy alder i seg selv er en risikofaktor for brystkreft. Om de i stedet går over til DT56a, vil kvinnene og deres leger ha en første­linjeterapi som er uten kjent risiko også ved langtidsbruk. Genazzani går nå altså inn for en terapi mot overgangsplager som er trygg og som har god effekt helt fra de hormonelle ubalan­sene starter i 40-års alderen - og livet ut om det er behov for det.