Flere studier har vist at de som er alvorlige syke og døende ønsker å få hjelp i hjemmet, fremfor på sykehus. I Norge dør 14 prosent i eget hjem, langt færre enn i andre europeiske land. I Oslo kun syv prosent. Samtidig gir undersøkelser indikasjoner på at mer enn halvparten av befolkningen kunne tenke seg å dø i eget hjem, hvis forholdene var lagt til rette for det.

- Vår modell for hjemmehospice tar utgangspunkt i at de fleste opplever hjemmet som den beste ramme for privatliv, integritet, intimitet og normalitet, forteller generalsekretær Tormod Haavi-Christensen, og fortsetter:

- Hjemmet bidrar til å beholde identiteten og fremme verdigheten. Vårt oppdrag er å legge til rette for bedre livskvalitet i sykdomsforløpet og en bedre avslutning på livet for dem som ønsker å dø hjemme.

Pasientens nettverk

Samtidig handler livskvalitet om mer enn medisinsk bistand:

- Frivillige fra Fransiskushjelpen tar hånd om familien mens omsorgspersonen er alvorlig syk. Familie og pårørende får dermed avlastning og kan kjenne på økt trygghet i situasjonen. Etter livets slutt skal sorgen bearbeides av de etterlatte. Fransiskushjelpen tilbyr sorgbearbeiding i grupper ledet av frivillige med særskilte forutsetninger til å ivareta oppgaven.

Haavi-Christensen mener det finnes stort potensial i å aktivere nettverket rundt pasient og familie slik at flere kan hjelpe til:

- Døden er blitt institusjonalisert og mange føler seg fremmedgjort i møte med livets siste fase hos sine nærmeste. Samtidig opplever vi at flere ønsker å være frivillige i vårt arbeid. Det er flere ulike oppgaver som skal løses når alvorlig sykdom inntreffer, både av praktisk og mellommenneskelig karakter. Offentlig omsorg kan ikke håndtere alt, spesielt i en tid hvor samfunnets omsorgsoppgaver øker dramatisk. Sammen med offentlig sektor ønsker vi å styrke nettverket av frivillige og utforske nye modeller for omsorg i livets siste fase.

Møtested Oslo Øst

Et eksempel på frivillighetsbasert arbeid i Fransiskushjelpens regi er «Møtested Oslo Øst» som er et gratis, sosialt tilbud til kreftpasienter og pårørende i Oslo kommune. Målgruppen er pasienter som ikke kan bli friske av kreftsykdommen, men mennesker i alle faser av sykdommen er velkomne. Tilbudet er et faglig og økonomisk samarbeid mellom Fransiskushjelpen, Lovisenberg Livshjelpsenter, Kreftforeningen, seks bydeler i Oslo øst/sentralt og Velferdsetaten i Oslo kommune. Møtested Oslo Øst støttes også økonomisk av flere legater/fond.

Tilbudet er ment å være et fristed og et pusterom i hverdagen for kreftpasienter i Oslo.

- Vår visjon er å være en møteplass som fremmer livskvalitet og mestring i form av tilpasset fysisk aktivitet, matglede og sosiale, kulturelle og faglige aktiviteter, forteller Hanne Fossedal, som er koordinator for tilbudet.

Hensikten er å styrke den enkeltes ressurser ved å legge til rette for sosialt samvær, tilhørighet og erfaringsutveksling med andre i samme situasjon.

Frivillighet står i sentrum på Møtested Oslo Øst. Frivillige fra Fransiskushjelpen er til stede ved hver samling. De gir av sin tid, bidrar med praktiske oppgaver og er samtalepartnere for deltakerne.

- Uten de frivilliges innsats, hadde det vært vanskelig å kunne tilby et komplett tilbud til deltakerne.