Tarmkreft har lenge vært ansett å være en kreftform som egner seg meget godt for screening, da man både kan oppdage og behandle kreft i en tidlig fase, og fjerne polypper i tarmen som senere kan utvikle seg til kreft. Det betyr at tarmkreftscreening ikke bare har nytte fordi man oppdager kreft tidlig, det har også en effekt ved at man faktisk kan forebygge at kreft oppstår.

Screening er effektivt

Norge er i verdenstoppen når det gjelder hvor mange som hvert år får tarmkreft, den kreftform som rammer flest kvinner og menn i Norge, begge kjønn sett under ett. Likevel har vi ennå ikke tilbud om screening, selv om de fleste land i Europa nå har innført dette.

Screening for tarmkreft har vist seg å være effektivt, dette har vi visst lenge. En norsk studie (NORCCAP) med ti års oppfølging viste at de inviterte deltakerne i screeningstudien hadde 27 prosent lavere dødelighet av tarmkreft, sammenliknet med de som ikke var invitert til undersøkelsen. Den samme undersøkelsen, som benyttet sigmoideoskopi (kikkertundersøkelse av nedre del av tarmen), viser også til 20 prosent reduksjon i antallet som fikk tarmkreft. Kost nytte
undersøkelser viser at tarmkreftscreening er lønnsomt, ikke bare for den enkelte, men også for samfunnet.

Vil ha et screeningtilbud

Kreftforeningen har gjennom svært mange år arbeidet for et screeningtilbud, både gjennom å støtte forskning på screening, en støtte på 40 millioner til NORCCAP studien. Vi var en aktiv pådriver i forkant og også da Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten behandlet saken i 2010. Et forprosjekt ble vedtatt og startet opp i 2012. Prosjektet er blitt forsinket, nå vet vi imidlertid nok til straks igangsette tiltak for å gi et tilbud til alle kvinner og menn mellom 50 og 74 år.

Nyttige erfaringer

Forprosjektet har gitt oss kunnskap om deltakelse, metodevalg, praktiske utfordringer og også noe om hvordan deltakerne opplever screeningtilbudet. Dette er nyttig kunnskap å ta med seg videre når, og ikke hvis, tilbudet utvides.

Eksempelvis viser det seg at den eventuelle angst og uro noen føler i forbindelse med et foreløpigpositivt prøveresultat, som betinger videre undersøkelser, er kort-
varig. Gjennom Kreftforeningen sin deltakelse i blant annet styringsgruppen for forprosjektet ser vi at det gjøres en stor innsats ved screeningsentrene, erfaringer som er viktige å nyttiggjøre seg ved et tilbud til hele landet. Utfordringer som kapasitet på kikkertundersøkelser, personell og IKT løsninger er til for å løses, gode løsninger som også kommer pasienter til gode. Et eksempel er skopiskolen, etablert i forbindelse med forprosjektet, leger får veiledet opplæring i kikkertundersøkelse.

Tar alt for mange liv

Vi mener at tiden nå er overmoden for å innføre et nasjonalt screeningprogram for tarmkreft i Norge. Blant kreftsykdommene er det bare lungekreft som tar flere liv enn tarmkreft. Kreftforeningen forventer at norske myndigheter snarest mulig vedtar et nasjonalt tilbud.