Mange kreftpasienter sliter med fysiske, ernæringsmessige og psykososiale utfordringer både under og etter behandling. Lenge har det vært tilfeldig hvem og hvilke kreftpasienter som får tilbud om rehabilitering.

– Jeg har lang fartstid i helsevesenet og på sykehus. Og jeg ser at vi kan bli mye bedre på å ivareta kreftpasienter i det lange løp, sier Torhild Birkeland som også er avdelingsleder for Avdeling for klinisk service i Kreftklinikken ved Oslo Universitetssykehus.

Selv om en kreftpasient er ferdigbehandlet for selve kreftsykdommen, sliter mange pasienter med seneffekter etter behandlingen, og mange har store problemer med å komme tilbake til den situasjonen de var i før de fikk kreft.

– I dag har sykehusene hovedfokus på overlevelse. Det er også selvfølgelig det viktigste. Men kreftomsorg er mer enn å «drepe kreftceller». Rehabilitering bør starte i det pasienten får en diagnose, både innenfor den fysiske delen, innenfor ernæring og innenfor det psykososiale helseaspekt, sier Birkeland.

Etter hvert som flere og flere pasienter overlever sin kreftsykdom, blir rehabilitering mer og mer viktig.

Jobber for forbedring

Regional Kompetansetjeneste for Rehabilitering (RKR) i HSØ etablerte et fagnettverk for kreftrehabilitering for to år siden. Nettverket består av rundt 20 personer fra sykehusene, rehabiliteringsinstitusjonene og kommunehelsetjenesten i HSØ. I tillegg er to brukerrepresentanter representert, blant annet Tone Hansen fra Blodkreftforeningen. Medlemmene deler erfaringer og «best practice» fra egne arbeidssteder. Ett av målene for nettverket er å utarbeide et spesifikt rehabiliteringskartleggingsverktøy til bruk på sykehusene.

– På den måten kan vi finne de kreftpasientene som har rehabiliteringsbehov og bedre sikre overgangen til andre nivåer i helsevesenet. Det er ofte i vekslingene det svikter, sier Birkeland.

– Men hvorfor kartlegge, kan ikke pasientene bare selv be om hjelp?

– Det er jo det som skjer i stor grad nå. Etter utskriving må pasientene selv finne ut hva de trenger sammen med fastlegen. I pakkeforløpene som er etablert, presiseres det derfor at rehabilitering er en oppgave også for spesialisthelsetjenesten. Vi prøver nå å kartlegge og kvalitetssikre denne delen på en bedre måte, sier Birkeland.

Det planlegges et pilotprosjekt på Avdeling for blodsykdommer og Avdeling for gynekologisk kreft som skal kartlegge pasienters rehabiliteringsbehov ved utskrivelse og i det videre forløp.