Den internasjonale trenden innen behandling av kreft går mot mer persontilpasset behandling. Enkelt forklart betyr dette at det i mye større grad sees på hvilke genmutasjoner som har oppstått i den enkelte pasients kreftsvulst, og tilpasser behandlingen ut i fra mutasjonene fremfor hvor i kroppen svulsten befinner seg.

Marthe Brovold Løberg, rådgiver hos Oslo Cancer Cluster. Master of Philosophy, Health Economics, Policy and Management. Foto: Oslo Cancer Cluster

Et eksempel på persontilpasset behandling er et medikament mot en type lungekreft hvor en spesiell genmutasjon er til stede i svulsten. En gentest kan identifisere denne mutasjonen som finnes hos omkring 10 prosent av all lungekreft. Kun de som har mutasjonen vil ha effekt av medikamentet, og dermed kan legene gi behandlingen bare til de som faktisk vil få en effekt av den. Dette er både god pasientbehandling fordi det gir rett medisin til rett pasient, og det er helseøkonomisk forsvarlig fordi det ikke gis medisin til pasienter som uansett ikke vil ha effekt.

Tilgang til nye kreftlegemidler

Mer persontilpasset kreftbehandling og stadig nye kreftlegemidler gir også helsevesenet store utfordringer; finansieringssystemet for kreftlegemidler har vist seg mindre egnet til å håndtere den kontinuerlige utviklingen. Mange nye kreftlegemidler blir i dag vurdert til å være for dyre av Beslutningsforum, bestående av helseforetakenes toppledelse. Til tross for at medikamentet er godkjent for bruk av legemiddelmyndigheter og anbefalt av fagmiljøene. Og til tross for at mange kreftpasienter vil kunne leve lenger dersom de får behandling.

Selvsagt skal ikke helsevesenet alltid si ja til mer behandling. Men så lenge det er medisinsk forsvarlig og anbefalt av fagmiljøene, mener vi i Oslo Cancer Cluster at myndighetene må strekke seg lengre for å hjelpe alvorlig kreftsyke og imøtekomme utviklingen innen kreftbehandling.

For å sikre kreftpasienter tilgang til godkjente kreftmedisiner og for å sikre at Norge henger med innen moderne kreftbehandling, ønsker Oslo Cancer Cluster og våre samarbeidspartnere Kreftforeningen og LMI, at det etableres et kreftmedisinfond som et tillegg til det etablerte Beslutningsforum og byråkratenes metodevurderinger. Et kreftmedisinfond vil sikre kreftpasienter tilgang til livsviktig kreftbehandling og vil sørge for at norsk kreftbehandling henger med i utviklingen, også i en fremtid med mer persontilpasset behandling av kreft.

Vi håper at norske helsemyndigheter og politikere i enda større grad vil sette kreftpasienters behov i sentrum, for å sikre at de får best mulig behandling – i dag og i fremtiden.

  • Oslo Cancer Cluster er en forsknings- og næringsklynge innen kreft, dedikert til utvikling av ny kreftbehandling og diagnostikk. Klyngen ble etablert i 2006 og har omkring 70 medlemmer som representerer hele verdikjeden innen kreftforskning og –utvikling. www.oslocancercluster.no
  • Kreftmedisinfond: Formål om å sikre lik og raskere tilgang til nye, godkjente kreftmedisiner og henge med i moderne kreftbehandling. Et kreftmedisinfond sikrer at nye kreftmedisiner tas i bruk umiddelbart etter godkjenning fra Legemiddelverket og anbefaling fra faggruppene. Et kreftmedisinfond vil gi offentlige sykehus kostnadsdekning for nye kreftmedisiner.