- Kreftpasienter går gjerne igjennom en veldig tøff behandling som påvirker både den psykiske og den fysiske helsen. Noen av pasientene klarer seg på egenhånd, men mange av dem har så store bivirkninger og senvirkninger av sykdommen at de trenger hjelp på veien videre. Noen får redusert fysisk funksjon mens andre sliter med symptomer som redusert sosial fungering, psykiske utfordringer og trøtthet, sier Line Oldervoll som er seniorforsker i LHL-klinikkene.

- Men dessverre er det ikke noe automatikk i at kreftpasientene får et tilbud om rehabilitering etter kreftbehandlingen, for det er ikke en del av behandlingsforløpet per i dag, tilføyer May Hauken som er forsker ved Senter for Krisepsykologi i Bergen:

- Derfor er det litt tilfeldig hvem som får og ikke får tilbud om rehabilitering. Overlevelsesprosenten til kreftpasienter etter behandling har økt, nå er det nærmere 70 prosent som overlever etter fem år, men prisen for dette er også at det er flere som lever med senskader etter kreftsykdommen og behandlingen. Så på mange måter har kreft forandret seg fra å være en akutt dødelig sykdom til i større grad å ha blitt en kronisk sykdom, fortsetter Hauken.

Kreft er ikke én sykdom

- Ved rehabilitering er det ikke slik at en løsning passer for alle, for sykdomsbildet er sammensatt og ulike pasienter har forskjellige utfordringer. Derfor må rehabiliteringstilbudet tilpasses den enkeltes situasjon, sier Oldervoll og får støtte av Hauken:

- Kreftbehandling har sin pris. Mange pasienter tror at alt blir bra når de er ferdige med selve kreftbehandlingen, men sånn er det jo ikke, det er mange som trenger hjelp til å finne tilbake til «jeget» sitt sånn at de kan fortsette utdanningen eller i yrkeslivet. Det er nettopp derfor rehabilitering er så viktig, forklarer hun.

Tilpasset rehabilitering

En god rehabilitering krever at hver enkelt pasient analyseres for å finne ut hva slags tiltak de trenger.

- Målet er jo at pasientene kan leve et helt greit liv etter at de har vært gjennom kreftbehandling og rehabilitering. Tilrettelagt fysisk trening er en viktig del av rehabiliteringen, men det er også kunnskap om egen helsesituasjon, for eksempel kunnskap om fatigue, om hvordan de skal trene og kunnskap om hvordan man skal håndtere redselen for tilbakefall, forteller Hauken.

- Både fysisk trening og kognitiv terapi har vist seg å gi god rehabiliteringseffekt på pasientene. Og tilrettelagt fysisk aktivitet er kanskje det som har gitt aller best effekt, fortsetter Oldervoll.

Varierende tilbud

I Norge har pasientene rettighet til rehabilitering etter kreftbehandling, men allikevel er det mange som ikke får den rehabiliteringen de trenger.

- Riktignok øker fokuset, og vi arbeider nå i et nettverk for å gjøre rehabiliteringen for kreftpasienter bedre, sier Hauken.

- Rehabiliteringstilbudene øker nok i omfang, men mange av tilbudene er institusjonsbaserte tilbud med døgnplasser, vi mangler kanskje noen enklere dagtilbud i tillegg. Inntrykket mitt er at det finnes mange bra tilbud, men at variasjonene er store hvis man ser på hele landet, avslutter Oldervoll.