Av Barbra Noodt, dr.philos., i forskningsledelsen ved Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus/ UiO

Pasientene som er yngre enn 70 år gjennomgår stamcelletransplantasjon (høydosebehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)), og forskning har ført til nye legemidler som gir helt andre leveutsikter for pasienter som får stilt denne diagnosen i dag. Overlege Fredrik Schjesvold leder Oslo myelomatosesenter ved Oslo universitetssykehus (OUS) og forteller at overlevelsen har økt betydelig og smertene er redusert. I tillegg til selve forskningen, har organisatoriske endringer og endringsledelse gjort denne utviklingen mulig.

Fusjon styrket fagmiljøet

Da OUS ble etablert i 2010, førte dette også til at Avdeling for blodsykdommer ble opprettet med to driftsenheter på Rikshospitalet og på Ullevål sykehus. Avdelingsleder Geir E. Tjønnfjord beskriver sammenslåingen av delvis konkurrerende fagmiljøer som en utfordrende prosess, men samtidig førte fusjonen til at fagmiljøet ble styrket og pasientgrunnlaget for forskningen ble mye større enn før. Førsteamanuensis Tobias Gedde-Dahl d.y. forteller at Oslo nå internasjonalt regnes som et stort senter som er blitt veldig attraktivt for forskningssamarbeid og klinisk utprøving. Dermed får mange flere pasienter tilgang til den nyeste behandlingen under utvikling. For de ansatte er dette svært motiverende og har bidratt til at miljøet nå fremstår som sammensveiset.

I tillegg til å ta i bruk de nyeste medikamentene, har avdelingen etablert et annet nytt behandlingstilbud for pasienter etter allogen stamtransplantasjon. Sykepleier Jørn Dehli Kristiansen og overlege Dag Heldal forteller at blodet utsettes for lysbehandling utenfor kroppen og at behandlingen har god effekt hos mange pasienter med transplantat-mot-vertssykdom etter allogen stamcelletransplantasjon. Avdelingen starter opp et prosjekt for å avklare om behandlingen, som tolereres godt og har få bivirkninger, også kan virke forebyggende.

Samtidig har avdelingen vedvarende oppmerksomhet på forbedringsarbeid, og arbeidsprosessene revurderes hele tiden. Geir E. Tjønnfjord forteller at man for eksempel passer på å stoppe antibiotikabehandling i rett tid for å unngå unødvendig lang behandling. Dette reduserer både risikoen for resistensutvikling og medikamentkostnader. Man passer også på at legemidler ikke går ut på dato og må kastes unødvendig. Utgiftene til legemidler er en økende utfordring i sykehusene, og med enkle tiltak har avdelingen spart store beløp.

Viktig at alle føler engasjement

Viktig er at alle ansatte i avdelingen føler engasjement for forskning og utviklingsarbeidet. Derfor blir ikke bare legene, men også sykepleierne rekruttert til forskningsprosjekter, og man samarbeider med Ernæringsinstituttet om forskningsprosjekter som skal sikre god ernæringsstatus for pasientene. Dette er viktig for å tåle behandlingen bedre og for å optimalisere behandlingsresultatet.

På denne måten har avdelingen på tre-fire år klart å øke antall pasienter som gjennomgår allogen stamcelletransplantasjon fra rundt 50 til nærmere 100 per år og som gjennomgår HMAS fra 60 til 115 per år. Tilsvarende har skjedd med den vitenskapelige publiseringen. Økningen er fenomenal og klinikkleder Sigbjørn Smeland er med rette meget stolt av avdelingen og de ansatte.