- Når man lever med langvarig tretthet eller fatigue som følge av kreftbehandling, eller er utmattet som følge av smerter eller andre påkjenninger i livet, kan det være en utfordring å finne en god balanse mellom krav og kapasitet i privatlivet og på jobb. Mange strever også med å akseptere situasjonen. I en slik fase av livet er det lett å kjenne seg motløs, sier Venke Haugen, som er teamleder ved Rehabiliteringssenteret AiR i Rauland i Telemark.

Rehabiliteringssenteret AiR er en del av spesialisthelsetjenesten der målet er å styrke den enkeltes funksjon og arbeidshelse, uavhengig av diagnose. Under et opphold på senteret vil en deltaker over fire uker få tett oppfølging av et tverrfaglig team bestående av en idrettspedagog, fysioterapeut, lege, psykolog/samtaleterapeut, ernæringsveileder og arbeidskonsulent. Deltakeren vil også følges opp gjennom dialog med arbeidsgiver, NAV og andre støttespillere.

- Vi ønsker å bidra til økt bevisstgjøring hos den enkelte, samt å bistå i å utforske de mulighetene som finnes for å mestre funksjonsutfordringene og utforme en handlingsplan for tiden fremover. For noen kan det handle om å dempe de kravene en stiller til seg selv, og å bli bedre på å porsjonere ut de kreftene en per nå har til rådighet. Endring tar tid og er krevende. Derfor kan et arbeidsrettet rehabiliteringsopphold med tett oppfølging av dyktige fagfolk gi muligheter for refleksjon og til å jobbe med viktige endringsprosesser som kan bidra til en bedre hverdag både på jobb og i livet for øvrig, utdyper hun.

Dialog med arbeidsgiver

Har du et arbeidsforhold er det viktig å ha en åpen dialog med arbeidsgiver for å finne gode individuelle løsninger som gjør det mulig å være i jobb helt eller delvis.

- Det kan være hensiktsmessig å utarbeide en plan sammen med arbeidsgiver som tar takhøyde for at kapasiteten er noe redusert. Kanskje er det mulig å endre på noen ansvarsområder eller arbeidsoppgaver, eller bruke fleksible løsninger for arbeidstid eller arbeidssted? sier hun.

Det er på mange måter bare fantasien som begrenser arbeidsmulighetene. Arbeidsgiveren kan for eksempel også søke NAV om tilretteleggingstilskudd eller unntak fra arbeidsgiveransvar, hvis den ansatte har langvarig sykdom som medfører stort sykefravær. NAV legger også til rette med jobbsøkerkurs og bistår i å finne hospiteringplasser hos arbeidsgivere. NAV kan også i noen tilfeller, gå inn med lønnstilskudd i en periode, for å dekke en del av lønnsutgiftene.

- Etter gjennomført kreftbehandling opplever mange at de blir overlatt til seg selv med de utfordringene de har i forhold til arbeid, derfor kan arbeidsrettet rehabilitering, der en ser på individuelle behov, være nødvendig i prosessen for å komme tilbake i jobb. Det å bruke sine ressurser og være en del av et arbeidsfellesskap kan i seg selv virke helsefremmende, sier Haugen.