Norske sykehus har en jobb å gjøre. Nemlig å skape oppmerksomhet og legge til rette for forebygging og behandling av den ukjente lidelsen. Cirka tusen mennesker i Norge anslås årlig å dø av komplikasjoner i forbindelse med trykksår. Det er viktig å forebygge, ifølge klinisk spesialist i sykepleie, Eva Heiberg.

Men hva er trykksår?

- Trykksår oppstår når vev kommer i klem mellom benfremspring og underlaget. Trykk ødelegger celler slik at vevet dør. Trykk i kombinasjon med forskyvning av hudens lag og nedsatt blodsirkulasjon fører til sår. Enten overflatisk eller dypt nede i vevlag. Skaden kan skje i løpet av en time eller over tid, avhengig av hvem som rammes og underlaget, sier Heiberg.

Trykksår kan ha stor innvirkning på livskvaliteten, og det er særlig personer med nedsatt mobilitet og allmenntilstand som rammes. Eldre, mennesker med nevrologiske lidelser, ryggmargskadde med lammelser, sengeliggende, rullestolbrukere, pasienter i narkose og på intensivavdelinger er utsatt. Kunnskap om forebygging hos helsepersonell er viktig, men også pasienter og pårørende må bevisstgjøres, ifølge Heiberg.

- Det hevdes at opptil 95 prosent av tilfellene kan forebygges. Det handler om å vektlegge pasientsikkerhet og ha en strategi. Systematisk vurdering av trykksårsrisiko og hyppig vurdering av huden for trykkmerker gir gode resultater, og det er viktig at forebyggingen forankres fra topp til bunn på sykehuset. Det innebærer å ha madrasser som ikke påfører pasienten trykksår, men har trykkfordelende egenskaper. Det koster, men sett i relasjon til hva det koster samfunnet når en pasient blir syk over tid, er dette en lønnsom investering, sier Eva Heiberg.