Av Eli Synnøve Gjerde, tidligere redaktør og kommunikasjonsansvarlig i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF).

Majoriteten av hudpasienter starter sitt behandlingsløp med å kontakte fastlegen. En undersøkelse Psoriasis- og eksemforbundet gjennomførte i 2016, viste eksempelvis at 60 prosent av psoriasispasientene først kontaktet fastlege før de ble henvist videre til hudspesialist. Allmennlegene er slik sett viktige døråpnere, med betydning for rask diagnostisering og videre behandlingsforløp.

Brynjar Saunes Bye (36) er allmennlege og medlem i Psoriasis- og eksemforbundets medisinske råd. Han ivrer for å øke kunnskapen om kroniske hudsykdommer i primærhelsetjenesten. Bye mener allmennlegene har mye å lære med hensyn til diagnose og oppfølging av disse pasientgruppene.

– Uten å generalisere for mye, så ser jeg at vi allmennleger har for lite kompetanse innen hud. Hud er en vanskelig sykdomsgruppe, fordi det er så mange sykdommer som ved første øyekast ser like ut. Forskjellene er ofte så små at man må ned på mikroskopnivå for å kunne skille diagnosene fra hverandre, sier han.

Bør forvente mer

Allmennlegenes primære oppgave i møte med en hudpasient er å beskrive tilstanden og stille riktig diagnose. I medisinutdanningen, uavhengig av om det er i Norge eller i utlandet, fokuseres det på at man som lege skal kunne beskrive en hudsykdom best mulig ved bruk av riktige faguttrykk. Klarer legen dette, vil spesialisten som mottar henvisningen ha bedre mulighet til å definere alvorlighetsgrad og behandling. Bye mener pasientene likevel bør kunne forvente mer enn dette.

– Det er viktig at fastlegen klarer å betrygge pasienten om at dette er en sykdom han eller hun har god kunnskap om. I de fleste tilfeller kan hudsykdommer behandles direkte hos allmennlege. Det bør forsøkes lokalbehandling noen uker før man vurderer henvisning videre til spesialist. En slik praksis vil ikke bare redusere de generelle ventetidene for å komme til hudlege, det vil også korte ned tiden fra pasienten får symptomer til han får igangsatt effektiv behandling.

Bagatelliserer stigma

Et viktig moment ved siden av rask behandlingsoppstart er knyttet til det psykiske aspektet. Bye mener det er avgjørende at fastlegene forstår den psykososiale tilleggsbyrden mange med hudsykdommer gjennomgår. Spesielt unge voksne som er i et forhold, eller som søker en partner, vil kunne oppleve psykiske utfordringer.

– For veldig mange begrenses livet og søken etter partner når man har et utbrudd eller skjellende lesjoner. Pasientene opplever utslettet som skjemmende. Mange dekker seg til og unngår nærhet. Stigma og selvstigma ved hudsykdommer er bagatelliserte tilstander. Stort sett er allmennlegene flinke til å ta det psykiske elementet seriøst når det handler om akneproblematikk, men generelt er det en lang vei for å gi andre hudsykdommer samme status, sier han.

Ofte kommer man langt med å finne en effektiv behandling, men i disse situasjonene er det også avgjørende at legen evner å vise medmenneskelighet og forståelse.

Søk behandlingsreise!

Bye vil også fremheve tilbudet om behandlingsreiser. Han mener det er viktig at pasienter med psoriasis, psoriasisartritt og atopisk eksem (barn 0-18 år) kjenner til denne muligheten.

– Det er utrolig viktig at pasientene vet at dette tilbudet eksisterer. Mange har stor nytte av slik behandling. Det er et reglementert tilbud, spesielt rettet mot pasienter hvor annen behandling ikke har ført frem. Jeg vet at tilbudet har vært omstridt, spesielt fra politikernes side, men det eksisterer fortsatt - og vi vet at det fungerer, sier han og legger til:

– De siste årene har det vært en solid utvikling innen psoriasisbehandling. Vi får tilbake behandlingsresistente kasus i mindre grad enn før. Mye fungerer, men vi ønsker og trenger en bedre dialog mellom fastlegene og spesialistene. Det blir ofte en monolog fra allmennlege til spesialist, og en monolog tilbake når pasienten er vurdert eller ferdig behandlet. Vi savner en sentralisert journal der både primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten har tilgang. Det vil kunne styrke samarbeidet og oppfølgingen av disse pasientene vesentlig, sier Bye.