Samtidig ser vi at hjerneslag rammer mange, omtrent 16 000 personer får hjerneslag hvert år. Hjerneslag tar mange liv, og ikke minst medfører slag til dels store funksjonsnedsettelser for en betydelig andel. Samlet er hjerte- og karsykdom fortsatt den viktigste dødsårsaken blant både menn og kvinner.

Akutt hjertesvikt alt vanligere

Hjertesvikt er en hjertesykdom der utviklingen ikke er like god som for hjerteinfarkt. Det har ikke vært nye, vesentlige gjennombrudd i behandlingen av akutt hjertesvikt de siste 20 årene.  Hjertesvikt er en potensielt livstruende tilstand der hjertet ikke kan pumpe nok blod rundt i kroppen.

Forekomsten av hjertesvikt vil øke etter hvert som det blir flere eldre. Sykdommen har høy sykelighet og høy dødelighet og medfører redusert livskvalitet. Av personer over 74 år har ca. 10 prosent hatt en sviktperiode eller har kronisk svikt. Dødeligheten blant de som innlegges med akutt hjertesvikt, uavhengig av årsak, er langt høyere enn andre hjertelidelser som for eksempel akutt hjerteinfarkt. Hver fjerde pasient som ble innlagt ved overvåkningsavdelinger ved Universitetssykehuset Nord Norge (UNN), med forskjellige typer av akutt hjertesvikt døde under oppholdet til tross for tidlig og utstrakt bruk av behandling, som utblokking og hjertekirurgi . Dette er mer enn ved mange vanlige kreftformer. Om lag en tredel av alle hjertesviktpasienter legges årlig inn på sykehus. Hjertesviktbehandling koster samfunnet betydelige beløp. Forskning viser at totale kostnader knyttet til hjertesvikt i Norge er estimert til å utgjøre 7 milliarder kr (944 millioner USD) .

Kols og lungekreft

Lungesykdommene kols og lungekreft er fortsatt i økning. Utfordringene med kols er at svært mange har kols uten å ha fått en diagnose. Vi anslår at omtrent 100 000 har diagnostisert kols, men kanskje så mange som 300 000 har kols uten at de vet det eller har fått det diagnostisert. Det er viktig at de som har symptomer på kols får tatt en test hos legen. Når sykdommen oppdages i et tidlig stadium er det mye man kan gjøre med medisiner og trening for å bremse sykdomsutviklingen.

Vil ha et tobakksfritt samfunn

Et svært viktig bidrag for å få ned forekomsten av hjerte- og karsykdommer og kols er at færre røyker. Rundt 13 prosent røyker daglig. Både blant menn og kvinner ser det ut til at nedgangen i røyking har økt kraftig siden årtusenskiftet, og andelen som røyker daglig er halvert på ti år – fra 26 til 13 prosent. Det tilsvarer en nedgang på over 400 000 mennesker.​ LHLs mål er imidlertid et tobakksfritt samfunn, og vi etterlyser ytterligere tiltak for å komme dit. Vi er fornøyde med at regjeringen har lagt fram forslag om nøytrale pakker på tobakksprodukter, det er et viktig skritt på veien.

Sykdom kan ramme alle, og selv den sunneste av oss kan få hjerteinfarkt, hjertesvikt eller hjerneslag. Til en viss grad handler det om flaks og uflaks. Men vi vet at vi kan minske sjansen for å rammes av disse sykdommene. Gjennom er normalt sunt kosthold som i større grad er plantebasert, gjennom å røre på oss minst en halv time hver dag, holde oss unna tobakk og redusere alkoholbruken gjør vi valg som kan være med på å forebygge at vi får hjerte- og karsykdommer.