Det er viktig at alle har kunnskap om hjerneslagsymptomer – plutselig lammelse i ansikt, arm eller bein, språkvansker eller tap av syn er de vanligste symptomene på hjerneslag og da må man ringe 113 umiddelbart. Ofte vil man ikke være i stand til å ringe selv dersom man får hjerneslag. Det er derfor viktig at omgivelsene tar affære og tilkaller ambulanse umiddelbart.  Helsedirektoratet kommer snart med ny informasjonskampanje om hjerneslag. Det vil forhåpentligvis føre til at flere av de som rammes kommer raskere til sykehus og at flere får effektiv akuttbehandling. I dag kommer dessverre halvparten for sent.

”Save a minute – save a day””

I 2015 kom et stort gjennombrudd i behandlingen av akutt hjerneslag  med ”blodproppfisking” ved de alvorligste hjerneslagene som skyldes store blodpropper i hjernekar. Ved denne typen hjerneslag virker den tradisjonelle behandlingen med blodproppløsende medisin (”såkalt plumbo”) dårlig.  Men ved blodproppfisking fjernes blodproppen mekanisk med kateter via lysken. Da kan proppen løses opp i 80-90 prosent av tilfellene slik at hjernevevet igjen får blodtilførsel. Hjernevev skades i løpet av få minutter dersom blodtilførselen uteblir, men ved raskt innsatt behandling kan man unngå større skade og komme seg bra gjennom hjerneslaget.
 


Illustrasjon: Getty

Behov for omorganisering

Blodproppfisking er høyspesialisert behandling som krever avansert teknologi og spesialtrenede intervensjonister. Det er derfor ikke mulig å tilby denne  behandlingen på alle 50 sykehusene med   slagbehandling i Norge. Pasientene må heller transporteres raskest mulig til senteret hvor denne behandlingen foregår. I områder der sykehusene ligger tett som for eksempel i Oslo og Bergen, bør transporten gå rett til avansert slagsenter som tilbyr både trombolyse og blodproppfisking. Også i områder der avstanden er omtrent lik til avansert slagsenter og vanlig slagsenter, vil flere kunne få effektiv akuttbehandling dersom man kommer rett til avansert slagsenter. Det er da meget viktig at de avanserte slagsentrene dimensjoneres slik at det  er kapasitet til å ta imot alle slagpasientene og gi alle den behandlingen de trenger. Men selv om bedre logistikk kan løse mange av utfordringene, er det nødvendig å bygge ut tilbudet med blodproppfisking i områder der det er for langt til nærmeste intervensjonssenter, for eksempel på Sørlandet og i Nordland.

Om lag 10 prosent av pasientene er aktuelle for denne behandlingen, mens kun 1-2 prosent får den i Norge i dag. Enkelte steder, for eksempel i Bern i Sveits får 18 prosent blodproppfisking per i dag. Det er behov for en snarlig plan for å bygge ut slagbehandlingen i Norge. Sverige har allerede gjort kartlegginger av behovet og lagt planer for utbyggingen. Det er på tide at norske helsemyndigheter og helseledere får på plass gode planer for dette i Norge nå!

 

Av Anne Hege Aamodt