Kristian Aasbjerg Andersen, Skrevet doktoravhandling om gressallergi. Foto: Privat

Kristian Aasbjerg Andersen har jobbet 2,5 år ved en spesialavdeling for lungemedisin og skrevet doktoravhandling om gressallergi ved Bispebjerg hospital i København. Her oppdaget han at mange pasienter som ble behandlet i allmennpraksis for allergisk rhinitt fikk årlige injeksjoner med depotsteroider.

– Vi begynte å lure på om dette kunne være et generelt problem, fordi vi mistenkte steroidene for å gi alvorlige bivirkninger, og bestemte oss for å kikke nærmere på dette, sier Aasbjerg Andersen.

Danmark har et velutviklet helseregister. Her fant man ut hvor mange som hadde fått stereoideinnsprøytninger og sjekket dette opp mot mulige bivirkninger.

– Det meste av den publiserende forskningen har hatt sterkt fokus på korttidsbivirkninger. Nå kunne vi følge disse pasientene over lang tid, forklarer han.

Resultatet av studiene var forbløffende.

– Det er en stor økning i risikoen for å få osteoporose og diabetes ved steroidebehandling. Hele 40 prosent for diabetes og 60 prosent for osteoporose, sier Aasbjerg Andersen.

I tillegg var de eldste som var med i undersøkelsen kun 60 år gamle da oppfølgningsperioden sluttet.

– Så man må ta høyde for at folk lever lenger, noe som vil føre til enda flere tilfeller, sier han.

Selv om risikoen øker veldig, er det fremdeles veldig få som får disse bivirkningene.

– Men det er helt unødvendig med slik behandling. Det finnes mange andre gode alternativer.

Under undersøkelsen hadde forskerne en kontrollgruppe som fikk immunterapi i stedet.

– De hadde like gode resultater av denne behandlingen. Og her er bivirkningene få, sier Aasbjerg Andersen.

I Danmark gis immunterapi enten som tablett under tungen eller gjennom innsprøytninger.

Sjekk muligheten for astma

– Men vi ser også en ganske stor gruppe som ikke har behov for annen medisin enn nasalsteroid eller antihistaminer. Hva man kan gjøre, avhenger mye av hvilken type allergi det er snakk om og hvor utviklet den er, sier han, og håper det blir slutt på slik stereoidebehandling.

Samtidig bør leger alltid har muligheten for astma i bakhodet ved allergibehandling.

– Man må alltid sjekke for obstruktive luftveislidelser. Det er en sterk assosiasjon mellom astma og allergier, forklarer Aasbjerg Andersen.